Отчетни доклади


Отчетен доклад на УС на АБА за периода VІ. 2012 – ІV. 2016 г.

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Изминаха осем години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА) на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г., и четири години от Общото събрание на АБА през 2012 г. в Бургас, когато бяха избрани ръководните органи на асоциацията за втория мандатен период.

Какво успя и не успя да свърши УС на асоциацията?

Съгласно Устава и Правилника на АБА, Общо събрание се провежда веднъж годишно. До лятото на 2012 г. АБА изпълни всички законови изисквания - регистриране на сдружението в Софийски градски съд (вписване в регистъра 06.08.2012), вписване в регистъра БУЛСТАТ на агенцията по вписванията и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерството на правосъдието.

На базата на изискванията на Устава и Правилника на АБА и натрупания организационен опит от първия мандатен период, работата на УС и организацията протичаха като цяло ритмично с известен застой в месеците на активна теренна работа на колегите.

Представяме обобщен отчет за дейността на АБА, следвайки съдържанието на приетите на ОС от 2012 година Основни насоки за развитие на сдружението и Програма за осъществяване на дейността му за периода 2012-2016 г.

І. Организационни и административни въпроси.

Прием на нови членове съгласно изискванията на устава. АБА бе учредена от 110 колеги. Нови членове бяха приемани в междинните периоди и утвърждавани на общите събрания. Към момента сдружението има 185 члена, 18 от тях са със статут на почетни членове, приети съгласно изискванията на Устава на ОС на 30.11.2009 г.

През отчетния период ни напуснаха завинаги колегите Хенриета Тодорова, Люба Огненова Маринова, Цоня Дражева, Петър Теодосиев, Тотю Тотев и Ирина Щерева.

Идеята за създаване и отпечатване на членски карти бе обсъдена на две годишни събрания, бе утвърден един от предложените образци и през следващите месеци ще бъде осъществявано отпечатването на членските карти, по реда утвърден от УС – в началото най-изрядните членове, след това останалите.

През отчетния период приходите на асоциацията са само от встъпителни вноски и членски внос. За целия отчетен период те възлизат на 8870 лв. В банковата сметка на АБА (справка от 11.04.2016) има положително салдо от 1861.00 лв. (в момента няма в брой). Разходите са за счетоводно обслужване, хостинг и заплащане за техническото изпълнение на сайта, електронното списание на АБА (хонорари за предпечат, редакция и превод на текстове на английски, диск за архивиране на списанието), банкови такси, административни разходи, и възлизат на 7009 лв. (подробна справка и документация е представена на КС).

Справките в списъка на редовните членове и внесените суми през четирите години показват, че голяма част от членовете на асоциацията не са редовни. Тази ситуация трябва да се промени и за това са нужни усилията не само на УС. Тези думи ги повтаряме от години, без особена промяна. Въпреки, че през последните години се увеличи броят на колегите, които внасят членския си внос по банков път, все още разчитаме на кампанийното събиране на членски внос по време на отчитане на археологическите проучвания в НАИМ през пролетта. Предстои на настоящото събрание да се вземе решение, което да стимулира по-голяма дисциплина сред членовете на АБА. Предложението е да се коригира текстът на чл. 12. (1) т. 3 от Устава на АБА и да се определят конкретни условия, чието неизпълнение води до изключване на нередовните колеги.

Счетоводните баланси на АБА са изготвяни с помощта на лицензирани счетоводни фирми и е представяна на НАП годишната данъчна декларация за изтеклите години. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ, чл. 46, УС представя доклад в изисквания период за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Подобряване на структурата и ефективността на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр. Сайтът на асоциацията функционира. На него се поместват всички важни документи. След развиването на идеята електронното списание да функционира и като портал на АБА, УС прие, че ще бъде по-атрактивно и по-функционално за динамичен контакт с колегията, ако във форумите се представя актуална информация, а чрез линк към сайта на асоциацията има достъп до основните документи. За съжаление липсва сериозна активност от страна на колегите.

Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й. През целият период беше следена информацията за програмите за държавно финансиране на ЮЛНЦ. За съжаление, във философията на държавата не се появиха реални възможности за подкрепа на сдружения от типа на АБА. Бяха търсени възможности за спонсорство от финансови институции, но до конкретни действия и резултати не се достигна. Контактите с конкретни банкови институции показаха, че едно са предварителните разговори, а друго конкретните благоприятни решения. Има и обективи причини. Спонсорството, не само в областта на културата, не беше развито на законодателно ниво в посока реално стимулираща икономическите субекти да приемат с охота предложения за подпомагане/спонсориране на ЮЛНЦ, като нашата асоциация. През 2015 г. бяха направени консултации и с представители на ръководството на МК за възможни форми на помощ, но не беше намерен удовлетворяващ модел. Усилията в тази посока и търсенето на други възможности, обаче, трябва да продължат.

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА)

1. Мониторинг и съдействие при създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство и други в областта на професионалната дейност на АБА.

- Реакцията на АБА на внесеният в НС през август 2012 на ЗИД на ЗКН с много опасни за действащите процедури и органи в областта на археологическите проучвания и по отношение на прерогативите и функциите на НИНКН (пресконференция в БТА) и други неправителствени организации затрудни бързото приемане на този законопроект. До края на 2012 г. последователно беше отстоявана позицията на асоциацията (заедно с представителите на НАИМ) – пред МК, в НС, пред медиите(интервюта и участия в предавания и др.), които недвусмислено застанаха на наша страна. Приемането на ЗИД-а на ЗКН се забави (проблемите на ГЕРБ в края на предишния му мандат отклониха вниманието към този проект) и в крайна сметка не се случи.

Още в началото на 2013 година УС започна да обсъжда създаването на документ, който да бъде основа за преговори с парламентарните партии за подобряване на нормативната база. През април той беше финализиран и в началото на май документът "Археологическото културно наследство 2013 – 2017: Идеи за промяна" бе качен на сайта на АБА. След формирането на кабинета Орешарски бе осъществен контакт с новото ръководство на МК. През есента на с. г. беше осъществена среща с министър П. Стоянович. Основа за нея беше този документ. Бяха обсъдени всички сериозни проблеми в сферата на археологическите проучвания, на политиката по опазване на културното наследство (с акцент върху археологическото), проблеми в принципите и провеждането на конкурси за директори и уредници в музеите и въпросът за статута им.

По предложение на АБА, през есента на 2013 година беше сформирана междуведомствена група, която да събира информацията и съдейства за по-добър синхрон в планирането, финансирането и изпълнението на всички етапи от археологическите проучвания по трасетата на инфраструктурните проекти между представители на Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура, Националният археологически институт с музей при БАН и АБА. Но работни заседания досега не са проведени.

Като отзвук на желанието на МК да осъществи по-благоприятно финансиране на редовните археологически проучвания бихме тълкували усилията и осигурените от зам. министър В. Кръстева 2 380 000 лв. за лятната кампания през 2014 г. Тяхното разпределение, при ясни критерии и изисквания, предостави за пръв път значително повече от обичайните средства за голяма група археологически обекти от различен характер.

В края на 2014 година, на среща със заместник-министър Б. Петрунова беше актуализирано предложението към МК за обсъждане на Проекта на Концепция за критерии и правила за държавнобюджетно финансиране на плановите годишни проучвания в Р България. Основната идея на концепцията е да се въведе кандидатстване в три категории проекти, разделени съобразно следните критерии: 1. категоризация по ЗКН, 2. научна стойност, 3. степен на застрашеност, 4. перспективи за проучване, 5. защитими перспективи за експониране и/или развитие като обект на културното наследство.

Беше създадена работна група в МК с участие на представители на АБА и НАИМ, която предложи нови ПРАВИЛА за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация, изработени в унисон с основните идеи в Концепцията, и на тази база, през май 2015 г. бяха разпределени средствата от МК – за съжаление само обичайните 500 000 лв. – твърде недостатъчни. Това породи идеята за обсъждане на ОС на АБА в Гоце Делчев на 28.05.2015 г. на възможности за търсене на адекватно финансиране на редовните археологически проучвания. Предложената от Б. Петрунова идея за нов, неприлаган досега източник на финансиране на дейности по проучванията, консервацията и експонирането на културни ценности, чрез специална такса в туристическата дейност, не проработи. През 2016 година, вероятно за редовни археологически проучвания отново ще бъдат разпределени мизерните 500 000 лв., въпреки наличните Правила, даващи възможност за прозрачно, разумно и разположено във времето проектно финансиране на археологическите проучвания.

Не може да не отбележим с горчивина, че в същите тези години продължи практиката на финансиране чрез постановления на Министерски съвет със значими суми, надхвърлящи далеч бюджета на МК за редовни проучвания (въпросните 500 000 лв.), на богоизбрани обекти. Двойният стандарт в сферата на изучаването и опазването на културното наследство е не само унизителен за редовите археолози, той има и деморализиращо въздействие върху колегията и широката публика. Ако добавим непрозрачните механизми за избор на обекти и фирмите осъществяващи проектите по т. нар. Туристически атракции, при които бяха усвоени много милиони, ситуацията придобива още по-неприятни краски.

АБА участва със свои представители в предварителните срещи в НС и в МК за обсъждане на промени в ЗКН.

Изработихме и депозирахме през декември 2013 г. предложенията на АБА за промени в отделни текстовe на закона. Отразени бяха всички проблеми, които стояха пред нас в предходния период. Предложихме и връщане на оригиналния текст на чл. 12 (2):

Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации.

като основа за реална промяна на цялата система за опазване на културното (и особено археологическото) наследство на България.

След формирането на работни групи през 2014 г., наши представители участваха в заседанията на групите за Недвижими и Движими културни ценности. Предложението ни за чл. 12 бе възприето и бе вписано към (работния вариант) на новите предложения за ЗИД. Работата, за съжаление вървеше мудно и в хода на смяната на правителства реално замря през 2015 г.

В началото на 2016 г. МК сформира отново подобни работни групи, които да формулират идеи за корекции и промени в ЗКН в различни негови части. АБА бе поканена да участва с двама свои експерти в тези групи. Дано новата кампания има по-креативни резултати.

АБА отговори положително на желанието на ръководството на НАИМ да се инициират промени в ЗКН (чл. 150) и НИТАБ, в частта за образователните и професионалните критерии за получаване на разрешения за археологически проучвания. Съдбата на тези предложения развити в ЗИД-а на ЗКН, внесен през лятото на 2015 г. и произтичащите от това промени в НИТАБ беше трудна и крайният резултат е противоречив, в известна степен. Като обективна причина за това може да се посочи и фактът, че на разискванията по този ЗИД на ЗКН в комисиите на НС не бяха поканени, нито представители на АБА, нито представители на НАИМ, практика противоречаща на правилата на парламентарната практика.

2. Да продължат усилията за създаване и функциониране на подходящи механизми за взаимодействие със специализираните органи на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на дейността на иманяри и трафиканти на археологически ценности.

Очаквахме покана за участие в инициирана от специализираното звено специална среща на министър В. Рашидов и представители на МК, на Главна Прокуратура и АБА. По предварителна идея за април-май 2012 г., но ???.

Колегите от специализираното звено имаха и имат желание за сътрудничество, но шапката не съвсем. Постоянните промени в структурата на специализираните звена на МВР, респ. БОП, не са в полза на усилията в тази посока. През 2013 г. имаше определено раздвижване. Като резултат от контакти, консултации и срещи на представители на сектор Трафик на културни ценности на ГДБОП към МВР и УС на асоциацията беше изработен и изпратен до ръководството на ГДБОП - МВР Меморандум, предлагащ сътрудничеството на АБА с експерти и съвместно медийно представяне и ангажиране на общественото внимание по проблемите, свързани с опазването на културното наследство. Стъпки към реално сътрудничество в тази посока не се случиха.

Проблемът с иманярството, трафика на ценности и фалшификати на движими културни ценности, обаче, си остава нерешен трайно. Нашите колеги, например Федерацията по металдетектинг, са много активни и се развиват цветущо. Ще припомним едно изречение от отчетния доклад за предходния мандатен период:

Усещането, че нещо в държавната машина препятства ефективни действия в тази посока не ни напуска.

3. Редовно издаване на електронното списание на АБА, формиране на постоянна редколегия и развитие на форумите за дискусии по актуалните проблеми, като източник за обмен на информация.

Постоянната редколегия на списанието беше формирана и гласувана на ОС през 2013 г. С удовлетворение можем да отбележим, че своевременното публикуване на два броя ежегодно на Бе-СА – 1 през юни и 1 през декември/януари е налице. В края на май/юни ще бъде публикуван първият брой и за 2016 г. Нещо повече, съгласно идеите за списанието, са публикувани и още 4 суплемента – два с дисертации на колеги и два с актите на научни конференции на докторанти от

Катедра Археология на СУ, НАИМ и други институции. Бихме могли да заявим, че това е най-успешната и възходящо развиваща се дейност на АБА. Заслуга за това имат редколегията и особено главният редактор Мария Гюрова в екип с Георги Иванов и Бисерка Гайдарска. За успеха и качеството на списанието определено говори фактът, че мониторингът премина успешно и списанието ни е удостоено с индекс ERIH PLUS, което е голям успех за периодика в областта на хуманитаристиката. Надяваме се, че с успех ще се увенчае и опитът ни да влезем в листата на списания с импакт фактор.

Дневният ред (т. 6) на настоящото ОС предвижда да бъде представена по-подробна информация за списанието от техническия му редактор Г. Иванов.

4. Инициативи за изпълнение на изискванията на Чл. 148. (4) от ЗКН Средства за извършване на редовни и спасителни теренни археологически проучвания се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България. (Вж. Т. 1 по-горе)

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА (съгласно конкретните проблеми и нужди)

1. Защита на професионалните права на членовете на АБА.

А. Доколкото е възможно помогнахме на колеги от Перник и Кюстендил и Монтана във връзка с проблеми с музейните им ръководства в изпълнение на ангажиментите им в екипи по спасителни проучвания по инфраструктурни проекти (2012-2103).

Проблеми имаха и колеги от Разград и Попово във връзка с изпълненията на проекти по т. нар. Туристически атракции.

Въпреки разбирането от страна на съответната дирекция на МК, тежък конфликт в музея в Чирпан се оказа на практика нерешим. Подобни ситуации са индикатор на негативното влияние на преките възможности на местната власт да решава професионалните въпроси в музеите политически.

Проблеми имаше и колега от музея във Велинград в хода на изпълнение на изследователски проекти от местен характер. Предоставената ни конкретна документация и възможността за диалог с директора на музея (за разлика от някои от предходните случаи), бяха важни фактори проблемите в този случай да бъдат решени удовлетворително за двете страни.

Следва да продължат усилията да се решават проблемите, по възможност законово, по принцип.

Подкрепихме с писма до основните държавни институции, изпратени чрез БТА, справедливият протест и искания на колегите от музеите, галериите и библиотеките през ноември 2015 година за по-добро заплащане и бюджет на тези институции. Това беше повод отново да изразим позицията си, че финансирането на дейностите на музеите и галериите, на редовните археологически проучвания и аварийна консервация чрез бюджета на Министерството на културата, такъв какъвто е предвиден за 2016, отново е повече от мизерен.

Б. Друго, много по-цялостно и продължително усилие на АБА по тази точка беше инициативата за дискусия и формиране на общоприети от колегията Правила за полевата документация и презентирането на резултатите от археологическите проучвания на годишните отчети в НАИМ.

На ОС на АБА по време на НАК в Хисаря (2013 г.) беше обсъден финален вариант на предложението за общоприети изисквания, на които отговаря полевата археологическа документация. След обобщение на новите конструктивни предложения от работната група - В. Григоров и Р. Колева (обсъдени н интернет с колегията), те бяха депозирани за обсъждане в НАИМ – по секции и в Научния съвет. Това обаче не бе финализирано.

АБА се обърна към МК (юли 2015 г.) с предложение да бъде създаден раздел (глава или приложение) към Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания, в който: да бъдат определени минимум нормативни изисквания към археологическата документация, необходими за приемането й от съответната секция; да бъдат оповестени ясни правила, по които комисиите към съответните секции на НАИМ при БАН, оценяват отчета и документацията;.

В отговора на МК (31.08.2015) ни беше съобщено, че

министерството ще предприеме необходимите действия за създаването на ... документ имащ функцията на ясно разписани правила и изисквания, въз основа на които да бъда приемана и оценявана археологическата документация.

До момента нямаме информация да са предприети действия и постигнати конкретни резултати в тази посока.

Опитите за неконвенционално представяне на резултатите от проучванията на някои колеги по време на отчетите през пролетта на 2016 г. и съответната реакция на НАИМ само потвърждават нуждата от решаването на този проблем.

С оглед на неудовлетворителните резултати от тези усилия на АБА, делегатите на ОС би следвало да обсъдят ситуацията и приемат конкретно решение по този много важен професионален проблем.

2. Осъществяване на връзки със сродни организации от България и други държави и техните членове.

Скоро след създаването си, през 2009 г., АБА депозира заявление за членство в Европейската Асоциация на Археолозите (ЕАА). Размерът на членският внос от 400 евро беше препятствие при финансовите ни възможности. Очаквайки да натрупаме известен финансов резерв, обмисляхме реалното влизане в ЕАА. През 2013 година, обаче, размерът на членския внос за асоциираните членове (corporate members) на ЕАА бе променен от 400 на 700 евро (Решение на Общо събрание на ЕАА в Пилзен, (06.09.2013). С оглед на неудовлетворителното ниво на събираемост на членския внос, това постави АБА в положение да избира - да плаща членския внос в ЕАА и да не може да осигурява редовното публикуване на електронното списание или да се откаже от членство (този проблем беше дискутиран на ОС през 2014 г.). След консултации на представителя на АБА в ЕАА Мария Гюрова с колеги от ръководството на последната, беше изготвено и отправено предложение на АБА за сключване на споразумение с ЕАА, съгласно което нашето сдружение да придобие статутът на affiliate membership (присъединено членство), което не изисква заплащането на членски внос. АБА се обърна към други корпоративни членове, за да потърси подкрепа относно предложението за въвеждане на диференциран и съобразен с нивото на доходи членски внос. Ситуацията се разви благоприятно и през февруари 2015 г. бе гласувана положителна резолюция по този казус от УС на ЕАА и финализирано и формулирано решение. Предложението бе разгледано от Група по изменение на Устава на ЕАА и е утвърден текстът на Меморандума, който АБА и всяка друга организация, която иска да подпише такъв с ЕАА за придобиване на статут на асоциирана организация (affiliate organisation). М. Гюрова представи концепцията на НАК 2015 в Гоце Делчев, където членовете гласуваха за продължаване и финализиране на процедурата. На предстоящото заседание на УС на ЕАА (април 2016 г. в Прага) М. Гюрова ще настоява УС да приеме необходимите поправки в документите на ЕАА, регламентиращи тази нова категория организации към ЕАА.

Срещата по покана на ръководството на Съюза на ландшафтните архитекти в България през април 2012 г. между представители на ръководствата на двете организации не доведе до планираното подписване на меморандум за сътрудничество в областта на опазване на културното наследство. Причините за това трябва да се търсят в проявената инертност в УС и на двете организации.

Планираните стъпки за създаване на контакти и съвместни действия и със съюза на архитектите в България и други сходни организации намериха спонтанен и естествен израз в процеса на конституирането на Форум културно наследство в риск, в края на май 2015 г. и в целия следващ период до последно време. Те бяха предизвикани от общата тревога от изпълнението на редица проекти по т. нар. Туристически атракции, в които бяха изразходени милиони левове при непрозрачен избор, проекти и особено тяхното изпълнение в разрез с автентичност, и пр. предизвикващи меко казано съмнения и възражения. След сериозна дискусия на годишното събрание на АБА на 28.05.2015 г., по поканата и проектните документи на Форума – Меморандум и Декларация, сдружението гласува за участие в тази гражданска инициатива.

Друга група проблеми, стимулирали развитието на Форума и участието на АБА в него, са свързани с внесения от група депутати през лятото (отново) на 2015 година ЗИД на ЗКН, в който се предлагат дребни наглед поправки, които отключват широко вратата за нови облекчения в харченето на милиони за съмнителни проекти и съответното отговорно изпълнение на проекти по новата програма с още по- значимо европейско финансиране (ок. 600 млн. лв.) на туристически атракции за програмния период 2016-2020 г.

Мощната реакция чрез внесените становища в НС, пресконференции и медийни изяви, подпомогнати от симпатизиращи журналисти, затрудни бързото и безпроблемно приемане на поправките. За съжаление, има вероятност, след различни увъртания и процедурни хватки, ако не изцяло, в голямата си част този ЗИД за бъде гласуван при предстоящото второ четене в зала от НС. Поведението на стоящите зад тази поправка сили е тревожно от гледна точка на реалното отношение на управляващите по отношение не тези сериозни проблеми. За пръв път от години вносителите на становища от неправителствени организации, вкл. и АБА, не бяха поканени на обсъжданията в парламентарните комисии. Едва през март т.г., след като предложението беше вече гласувано на първо четене в пленарна зала, беше организирано едно куртоазно широко обсъждане в Комисията по култура и медии.

С оглед на изключително тежката ситуация, както по конкретния казус, липсата на прозрачност за начините на осъществяването на проектите от новия програмен период е необходимо АБА да обсъди и потвърди на настоящото ОС при ясни условия участието си в инициативата Форум културно наследство и по-нататъчните си действия по тези проблеми. Един от конкретните ангажименти е участието на АБА чрез свои представители в експертната група на Форума, създадена за да се подготвят адекватни на наболелите проблеми в опазването на културното наследство промени в ЗКН и съпътстващата го подзаконова база.

Уважаеми колеги,

Равносметката за изминалия период е, че в контекста на планирани и непредизвикани събития от различен характер, АБА показа последователност в действията си, продиктувани от програмните й документи. Обичайните вече покани за участие на нейни представители в работни групи на МК, за предложения за номиниране на колеги в конкурсите Археолог на годината и носителите на наградите Златен грифон, на наградите за принос към българската култура, контактите на различни медии и журналисти с представители на АБА за становища по злободневни проблеми в областта на културното наследство, са обективен израз на завоювана позиция на утвърдена неправителствена организация, изразяваща мнението и интересите на голяма част от професионалната гилдия на археолозите в България.

Това е отговорност и предизвикателство за по-нататъчната работа на сдружението.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода V. 2008 – V. 2012

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Изминаха четири години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА), състояло се на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г.

Това, което ни обедини беше желанието представителите на цялата гилдия да имаме организация, като други професионални общности, която да защитава както професионалните ни интереси, независимо от институциите, в които работим, да изразява и отстоява общото ни становище по наболелите проблеми на проучването и опазването на богатото археологическото наследство на България, да подпомага институциите работещи за тази кауза. Това желание беше изразено ясно от представителите на гилдията от цялата страна на конференцията, проведена в двореца Балчик, през април 2008 г. Една от приоритетните задачи в това отношение бе гилдията да получи възможност пряко да участва в подготовката на Законопроекта за Закон за културното наследство.

Какво успя и не успя да свърши УС на асоциацията?

Съгласно Устава и Правилника на АБА, Общо събрание се провежда веднъж годишно. Учредяването на организацията се състоя в навечерието на лятото и някои от административните процедури се проточиха. До есента (ноември) на 2008 г. АБА изпълни всички законови изисквания - регистриране на сдружението в Софийски градски съд (вписване в регистъра 16.09.2008), вписване в регистъра БУЛСТАТ на агенцията по вписванията (25.09.2008), и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерството на правосъдието (19.11.2008 г./ № 20081119001).

От законова гледна точка АБА осъществява своята дейност от този момент и затова първото Общо събрание бе проведено на 30 ноември 2009 г. Провеждането на следващо общо събрание в края на ноември или началото на декември 2010 г., както бе логично, не бе удачно, поради избора на ново ръководство на НАИМ и организационните процедури. Тъй като през този отчетен период Асоциацията проведе едно общо работно заседание по време на Националната Археологическа Конференция в Несебър (26 май 2010 г), УС реши, че ще бъде по-рационално годишното събрание да се отмести малко напред във времето, по време на годишните отчети за археологическите разкопки. Второто отчетно ОС се състоя на 11 март 2011 г. Работно ОС на АБА бе проведено и по време на L Национална Археологическа Конференция в София през май 2011 г. Днес идва ред на последното ОС събрание за отчетния 4-годишен период, според Устава на АБА, на което следва да се избере и състав на УС и КС за следващия период, както и да се приемат нови програмни документи.

Още в процеса на регистрационните процедури Управителният съвет започна да провежда работни заседания с цел определяне на предстоящите задачи и действия. Като основни приоритети бяха приети:

 1. Устройване на офис на организацията и пощенски и електронен адреси;
 2. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава;
 3. Разработване и приемане на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА;
 4. Установяване на контакти със сродни организации и институции;
 5. Проучване на възможностите за спонсориране на АБА за подпомагане на дейността й;
 6. Активно участие в работата по Проектозакона за културното наследство и утвърждаването на АБА като реален субект в общественото пространство;
 7. Набелязване на конкретни инициативи в областта на професионалната дейност на българските археолози.

На Общите си събрания на 30.11.2009 г. и 11 март 2011 г. АБА прие Основни насоки за развитие на сдружението и Програма за осъществяване на дейността му през следващите години. Структурата им е еднаква, а съдържанието на Насоките и Програмата за периода след ІІІ.2011 г. допълваше тези в предходния документ. За всяка конкретна точка бяха определяни работни групи с координатори.

Представяме обобщен отчет за дейността на АБА, следвайки съдържанието на приетите документи.

І. Организационни и административни въпроси.

В периода на регистрация и до края на 2008 г. бяха осъществени и други необходими за функционирането на сдружението дейности – изработване и регистриране на печат на асоциацията, откриване на банкова сметка, регистриране на самостоятелен пощенски адрес - София, 1000, п. к. 1341, създаване на сайт на АБА – www.fubular.org. На него са качени уставът, линк за регистрацията в Централния регистър на Министерството на правосъдието, формуляр с условията за кандидатстване и прием, форум и други документи.

След сериозна подготовка и предварителни дискусии, на ОС на 30.11.2009 г. бе приет текстът на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА, с което беше изпълнена т. 4 от приоритетите на АБА за 2008/9 г.

Устройване на офис на организацията. Благодарение на усилията на колегата Б. Бориславов, в отговор на постъпките на УС на АБА, Софийска община взе решение да предостави подходящо помещение в сградата на Софийска градска библиотека още в началото на 2009 г. Това бе блокирано от обща процедура за проверки на предоставените от общината имоти и се наложи изчакване окончателното решаване на въпроса. Усложненията около определянето на подходящо помещение от софийската община, финансовото състояние на организацията и задаващата се криза доведоха до решение, след обсъждане на плюсовете и минусите, за момента въпросът за устройване на офис да бъде отместен по-нататък във времето, когато АБА укрепне финансово и ще има възможност да си позволи допълнителни разходи за наем и режийни. Сега УС провежда заседанията си в НАИМ или СУ.

Прием на нови членове съгласно изискванията на устава. АБА бе учредена от 110 колеги. Нови членове бяха приети, както на общите събрания, така и в междинните периоди. Към момента сдружението има 181 члена, 25 от тях са със статут на почетни членове, приети съгласно изискванията на Устава на ОС на 30.11.2009 г.

През отчетния период ни напуснаха завинаги Димчо Аладжов, Спас Машов, Димитър Станчев, Неделчо Попов, Василка Герасимова-Томова, Лъчезар Цачев Лазаров, Ана Балканска, Лиляна Перничева и Йорданка Юрукова.

Идеята за създаване и отпечатване на членски карти бе замразена с оглед на финансовите аспекти на проблема.

През отчетния период приходите на асоциацията са само от встъпителни вноски и членски внос. За периода 2011 – 20.V.2012 г. те възлизат на 1440 лв, а за целия период на 4830 лв. В банковата сметка на АБА има положително салдо от 1146.33 лв, в брой 406.25 лв или общо 1552.58 лв. Разходите са за счетоводно обслужване, хостинг и заплащане за техническото изпълнение на сайта и двата броя на електронното списание на АБА и възлизат на 1334.75 лв. (подробна справка и документация е представена на КС)

Справката в списъка на редовните членове и внесените суми показва, че голяма част от членовете на асоциацията не са редовни. Тази ситуация трябва да се промени и за това са нужни усилията не само на УС.

С помощта на лицензирани счетоводни фирми бяха изготвяни счетоводните баланси на АБА и представяна годишната данъчна декларация за изтеклите години. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ чл. 46, УС представи доклад в изисквания период за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Подобряване на структурата и ефективността на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр. Сайтът на асоциацията функционира. На него се поместват всички важни документи. След развиването на идеята електронното списание да функционира и като портал на АБА, УС прие, че ще бъде по-атрактивно и по-функционално за динамичен контакт с колегията, ако във форумите се представя актуална информация, а чрез линк към сайта на асоциацията има достъп до основните документи. Със старта на електронното списание на АБА в края на 2011 г. това вече е факт, но за съжаление липсва активност от страна на колегите, които иначе обичат да критикуват.

Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността ѝ. През целият период беше следена информацията за програмите за държавно финансиране на ЮЛНЦ. За съжаление, за сдружения от типа на АБА, държавата не намери форми на поддръжка. Бяха направени начални опити за контакти с фондации, които да предоставят помощ, но до конкретен резултат не се достигна. В началото на 2010 г. бяха обсъдени няколко възможни варианта за търсене на спонсорство от финансови институции, но до конкретни действия и резултати не се достигна. С развитието на кризата през втората половина на годината стана ясно, че търсенето на спонсори в такава обстановка е донякъде наивно. По-последователни усилия бяха направени през 2011 и началните месеци на 2012 г. Контактите с конкретни банкови институции показаха, че едно са предварителните разговори, а други конкретните благоприятни решения. Усилията в тази посока и търсенето на други възможности, обаче, трябва да продължат.

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА)

Активно участие в работата по Проектозакона за културното наследство и утвърждаването на АБА като реален субект в общественото пространство; След приемането на ЗКН през 2009г., този приоритет бе коригиран в програмните документи като Мониторинг и съдействие при създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство и други в областта на професионалната дейност на АБА.

В качеството си на законна неправителствена организация с нестопанска цел сдружение за обществена полза, АБА бе поканена да участва със свои представители в работната група при Комисията по културата в Народното събрание за подобряване текста на Проекта за Закон за културното наследство между първо и второ четене. В контекста на обществения дебат за Проектозакона АБА участва в предизвикания от противниците на Закона диспут в зала № 1 в Ректората на СУ Св. Кл. Охридски (9.09.2008 г.) - лобито на колекционерите представлявано от т. нар. Кръг Будител. Беше представена категоричната позиция за нуждата от нов закон, който да отговори на актуалните проблеми в опазването на КН и връщането му в патримониума на държавата.

С удовлетворение можем да заявим, че АБА има своя принос чрез своите представители в работната група по Проектозакона и медийната активност за успешното противопоставяне срещу активната съпротива на противниците на новия Закон за културното наследство. Голяма част от заседанията на УС през есенно-зимните месеци на 2008/2009 г. беше посветена на обсъждането на отделни части на Законопроекта, с цел изработването на адекватна принципна позиция на асоциацията, особено по болезнените за гилдията казуси, които всъщност бяха и сред най-оспорваните от противниците на ЗКН. Нашите позиции и поведение бяха отстоявани последователно, в постоянен много добър синхрон с тези на ръководството на НАИМ-БАН.

Твърдата, принципна позиция на археологическата гилдия отстоявана в работната група, пред медиите и в акциите на опозицията, изиграха своята роля в битката за новия закон. Би могло да се каже, че до голяма степен приемането на ЗКН с основните му идеи по отношение на опазването на археологическото наследство на България се дължи на последователната и аргументирана позиция на ръководството на НАИМ и АБА, твърдо защитени и пред президента преди да подпише обнародването на ЗКН (11.03.2009).

За съжаление, както е известно, още през август ЗКН беше атакуван от лобито на колекционерите (и иманярите) чрез омбудсмана и депутати от ГЕРБ. Реакцията на АБА в синхрон с ръководството на НАИМ бе незабавна. На свиканата от двете институции пресконференция в БТА на 3.09.2009 г. бе изразено категоричното становище, че поправката с отпадането на официален документ ... ще отвори пътя за връщане (и законово) към безконтролно действие на цялата структура от иманярите до колекционерите. Интервютата и участието в медийни предавания представиха ясно становището на гилдията по основния проблем в опазването на археологическото наследство на България.

Правотата на нашето становище бе потвърдена скоро от събитията. На 1 ноември 2009 г. в Ловеч бе учредена Българска национална федерация по металдетектинг. Иманярите имаха наглостта в публични изяви по медиите да пледират, че имат право на това хоби и, че едва ли не те ще са хората които подпомагат законното издирване, разкриване, популяризиране на ценностите. Липсата на ясен твърд отпор от оторизираните институции ги насърчи да претендират да инициират корекция на ЗКН и дори пропагандиране на нуждата от изработването на нов. Реакциите на АБА и ръководството на НАИМ (изявления и интервюта в медиите, пресконференция в БТА) нямаха никакви последици.

Активността на АБА в целия период от работата и дискусиите по окончателния вариант на ЗКН и дебатите около атаката срещу философията му през есента допринесе за утвърждаване пред медиите на АБА като представител на археологическата гилдия.

От ъгъла на днешния ден идеята за мониторинг и участие в развитието на законодателната база в областта на културното наследство звучи доста амбициозно и уви, често, трудно изпълнима. За изминалите години МК не ни убеди в особена прозрачност в работата си по наредбите и правилниците на ЗКН, а и по самия него. Значителните промени в ЗКН довели до орязване на прерогативите на НИКН и последиците от това предизвикаха нашите реакции. Осъзнаването на сериозните последици от тези изменения от страна на МК предизвика инициирането на нов Проект за ЗАКОН за изменение и допълнение на закона за културното наследство. Въпреки, че АБА успя да внесе своите предложения в безумно кратките срокове (ХІ. 2010 г), те не бяха взети под внимание. Бяха положени сериозни усилия асоциацията да участва със свои представители в работата на Комисията по културата по Законопроекта през пролетта на 2011г. В рамките на колегията и в синхрон с НАИМ бяха формулирани конкретни становища по редица въпроси, свързани с процеса на археологическите проучвания, както и по някои важни въпроси на философията на ЗКН, които бяха отстоявани на заседанията на комисията. За съжаление, много от нашите аргументи не бяха уважени. Нещо повече, в окончателната фаза на приемането на ЗИД на ЗКН бяха въведени законови изисквания, които са в ущърб на добрата организация на проучванията, като например чл. 151 (5) т. 3.

Едно от сериозните отстъпления от философията на ЗКН бе отмяната на чл. 12 (2) и препращането на подобни дейности и отговорности към разпоредбите на ЗЗРК. Това погреба надеждите на АБА за какъвто и да е напредък по един от приоритетите на дейността ни:

Да се инициира (ред. ІІІ. 2011 г. – да се разработят конкретни предложения на АБА) изпълнението на чл. 12 (2) от ЗКН - Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации.

Първа стъпка на АБА в тази посока бяха документите приети от Общото събрание на 30.11.2009 г. (писма до Президента, Председателя на НС, Министър-председателя, министрите на културата, вътрешните работи, правосъдието и Главния прокурор), в които призовавахме държавните ръководители и институции да пристъпят към изпълнение на изискването на този член от ЗКН. Единствената реакция сред институциите беше писмо от администрацията на МС (от 4.02.2010г.), в което АБА бе уведомена, че е получено писмото-обръщение на общото събрание и е препратено до МК и МВР. Не е забавно, а доста тъжно, че МК не беше обърнало внимание на нашето писмо до министър Рашидов, а беше информирано от писмото на администрацията на МС (писмо на зам.-министър Т. Чобанов от 23.03.2010г.). Следващата инициатива бе писмо до зам-министъра на МК Т. Чобанов (14.04.2010г.), в отговор на споменатото писмо, в което бе посочено, че в АБА е създадена работна група, която да координира идеите и предложенията на членовете на археологическата общност за Национална стратегия по опазване на културното наследство и очаква покана за участие в работни групи и други форми на обсъждане и изработване на концепция за Национална стратегия. Отговор на това писмо така и не получихме. Вместо това се случи посочената драстична промяна в текста на ЗКН.

През януари 2012 г. АБА получи покана от МК да се включи със свои представители в работните групи по изготвяне на проект на Национална стратегия за развитие на културата. Асоциацията представи участници в работните групи по въпросите на: Недвижимото културно наследство; Движимото културно наследство; Финансиране на културата; Програми и проекти; Национален фонд Култура; Културен туризъм; Интелектуална собственост и права. Впечатленията на нашите представители от работата на тези групи, доколкото те са кооптирани или групите работят (в някои на практика нашите представители не бяха канени на заседания), са за една формална дейност, без яснота за конкретика, срокове и отговорност и преки резултати в обозримо бъдеще. За стратегия за реално опазване на археологическото културно наследство засега няма индикации. УС смята, че АБА следва да потърси сътрудничество със сродни професионални организации като САБ, СЛАБ и др. и да инициира конкретна законодателна дейност в тази посока.

УС разгледа писмо на ЦПА-Созопол и подкрепи основателните искания към МК за конкретни стъпки за развитие на капацитета и институционалното развитие на Центъра, с оглед на изискванията към неговата дейност, произтичащи от разпоредбите на ЗКН (писмо до министър В. Рашидов от януари 1011). Конкретни последствия от това за ЦПА, за съжаления, не са налице.

В писмо до министър В. Рашидов от 26.01.2012 г., във връзка с Проекта за изменение на НИТАП, АБА пледира за адекватно и самостоятелно третиране на подводните археологически проучвания в текста на Наредбата. Промяната е факт.

Създаване и функциониране на подходящи механизми за информиране и съдействие на специализираните органи на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на дейността на иманяри и трафиканти на археологически ценности.

По тази насока в дейността на АБА УС положи усилия да се постигне нещо реалистично. Благоприятен фактор за това беше и желанието на колегите от специализираното звено към ЦД БОП. Бяха проведени няколко работни срещи с колеги от звеното, на което се обсъдиха и постепенно избистриха конкретни идеи за начини за директна връзка на колегите от страната с БОП. След официално писмо до началника на ЦД БОП беше проведена и официална среща със звеното. Бяха обсъдени формулираните вече идеи и решено, чрез посредничеството на звеното МК да инициира работна среща на представители на МК, на специализирани органи на прокуратурата, на специализираното звено на ЦД БОП и АБА, за да се обсъдят и приемат механизми за общи действия срещу иманярите и трафикантите. За съжаление, това не се случи през 2010/2011 г.

Усещането, че нещо в държавната машина препятства ефективни действия в тази посока не ни напуска. Илюстрация, че нещата не следва да вървят към подобряване беше кампанията, инсинуирана от един отговорен национален всекидневник, точно в разгара на лятото (2010), когато медиите следят вестите за откритията на археолозите, с внушения, че много видни археолози са важна брънка във веригата иманяри-трафик-износ зад граница на археологически ценности. Реакцията на ръководството на НАИМ и АБА бе категорична (в изявления по медиите и на специална пресконференция в София-Прес). Интересен и показателен детайл от пресконференцията бе, че независимо от категоричната ни позиция за безпочвеността на обвиненията, журналистите продължаваха да питат за имена на виновни археолози. Не ги интересуваха конкретните факти за продължаващата нерадостна ситуация с иманярите, за липсата на каквито и било действия за изработване и приемане на Стратегия за опазване на културното наследство по чл. 12 от ЗКН и т.н. и т.н.

УС подготви внимателно и изпрати писмо до Главния Прокурор на Р България, г-н Борис Велчев (вх. № 19988/09 І от 07.07.2011 г.) с аргументирано искане за отмяна на регистрацията на т.нар. Българска национална федерация по металдетектинг. Не искаме да правим внушения, но липсата на какъвто и да е отговор до днес от тази висша инстанция, не води до оптимизъм по отношение на този тежък проблем.

УС е в постоянен контакт със специализираното звено към ЦД БОП. С помощта на колеги от страната събрахме и представихме на колегите от звеното богата фото- и информационна документация за иманярските набези на територията на България от последните години, които да послужат като база данни за специално пособие за обучение на полицейските органи.

Очакваме участие в инициирана от специализираното звено специална среща на министър В. Рашидов и представители на МК, на Главна Прокуратура и АБА. (По предварителна идея за април-май 2012 г.)

Ние трябва да продължим да търсим, въпреки не особено благоприятната ситуация, финализиране и въвеждане в действие на набелязаните съвместно със специализираното звено форми и механизми за съвместно противодействие на иманярството и трафика. Не бе направено достатъчно в организационно отношение определените регионални координатори да бъдат реално ангажирани при обсъждане на актуални въпроси и обмен на информация.

Съществува проект за Инструкция за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности (12.04.2012 г.) предвиждащ създаване на постоянно действаща междуведомствена комисия и създаване на съвместни екипи от посочените институции.

Въпреки, че АБА не е информирана, бихме подпомогнали, при покана, по подходящ начин подобни действия, приоритет на нашата професионална кауза.

Създаване на електронно списание на АБА като форум за публикации, дискусии, обмен на информация (източник и за медиите и институциите). Първоначалната идея за заглавие на списанието Хестия еволюира в това, което бе регистрирано на 30.11.2011 г. от Българската Национална агенция за ISSN, с международен стандартен номер 1314-5088 - Българско е-Списание за Археология (Бе-СА) / be-ja.org Bulgarian e-Journal for Archaeology (Be-JA) / Електронното списание на Асоциацията на Българските Археолози и Портал. Съдържанието му има класическата структура на списанията за археология. Към него, обаче, в портала е предвидено да функционират форуми (be-ja.org/forum): - секция борбата с иманярството; - секция идеи и дискусия за Стратегията за културното наследство - други – помогни на другарчето; и други с възможност за допълване и корекции.

За главен редактор на списанието за 2011 г. бе определена доц. д-р Мария Гюрова, а за редколегия на 1-ви брой УС на АБА. Структурата, съдържанието и другите основни характеристики на списанието бяха демонстрирани на заседанието на АБА по време на L Национална Археологическа Конференция в София през май 2011 г. Първият брой бе достъпен онлайн веднага след регистрацията, в началото на декември 2011 г. За изданието, което от 2012 г. нататък ще бъде публикувано два пъти годишно, бе формиран постоянен състав на редколегията. Тя включва специалисти (български и чуждестранни), чиято основна функция е да правят критичен прочит на постъпилите материали. Всички статии и студии (рубрика 1 на списанието) подлежат на строго рецензиране (peer reviewing). Благодарение на усилията на главния редактор бр. 1-ви за 2012 г. вече е готов и достъпен онлайн, за което колегията беше своевременно уведомена. Ще се извършва системно обновяване на рубриките в портала на списанието. Редколегията очаква по-голям интерес и активност от членовете на АБА, както в подаване на материали за списанието, така и в дискусиите във форума.

Инициативи за изпълнение на изискванията на Чл. 148. (4) от ЗКН Средства за извършване на редовни и спасителни теренни археологически проучвания се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

В различни свои документи и изяви АБА пледира за изпълнение на този член от ЗКН през 2009-2011 г. Писмото на МК (изх. № 91-00-0005/18.01.2012) за формиране на програмата за теренни археологически проучвания и финансирането им през 2012 г. създаде нова ситуация. АБА изпрати до министър Рашидов писмо (вх. № 91-00-0005/26.01.2012) с конкретни въпроси отнасящи се до принципите, критериите и механизмите на определянето на приоритетите за финансиране на редовни археологически проучвания, както и до прозрачността на тези процеси. Друга група въпроси касаят механизмите за определяне на съставите и графика за финансиране и изготвяне на планове за управление на обекти (резервати) под закрилата на ЮНЕСКО. Отговорът на зам.-министър арх. Г. Стоев (изх. № 91-00-0005/13.03.2012г.) е уважителен, но не съдържа достатъчно конкретна информация. За съжаление, към днешна дата все още няма яснота за броя на финансираните по тази линия обекти, количествените показатели и критериите за определянето им. А археологическият сезон на практика започна.

В същото време със средства от държавния бюджет бе афиширана и започна изпълнението на програма за археологически проучвания (с предвидени последващи дейности по консервация, реставрация и социализация) на редица обекти по Южното Черноморие, идеите и критериите за създаването и изпълнението на която останаха тайна за членовете на археологическата колегия.

Какво кара археолозите да се поддават на натиск? Има ли връзка между сензационния тип поведение и по-лесния достъп до пари за разкопки? Трудно е да се направи толкова директна връзка, но очевидно има любимци, които често вдигат шумотевица и получават повече средства от останалите. За съжаление тази практика привлича последователи, тя създава у много колеги измамното впечатление, че е добре да съобщават бързо за уникални открития с надеждата, че това ще доведе до дивиденти. Има и чисто човешки аспект: какво толкова, ще поукрасим нещата, нали ще ни дават по телевизията... А къде остават принципите на професионалния и етичния кодекс?

АБА и колегията трябва да разработят и пледират за въвеждане в действие на ясни и обективни принципи и критерии за финансирането, както на редовните археологическите проучвания, така и на социализацията на археологическите обекти, чрез различни форми (държавни, обществено-държавни, дарителски фондове) на основата на проекти, състезаващи се при условия на прозрачност, безпристрастно журиране и гарантирани научни критерии и да настояват пред държавните институции за въвеждането им като основна форма на финансиране в държавната културна политика.

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

Да се инициират законови и подзаконови актове, в които да се създаде база за заплащането на експертния труд на археолозите като се потърсят консултации със специалисти по трудово право и МК, МТСП и НС

В това направление на дейността на АБА членовете на УС и колеги от работната група положиха действително усилия. Бяха осъществени срещи и консултации с експерти от КТ Подкрепа, в които получихме ценни съвети, на базата на които беше определена насоката на действие на АБА. Може би с тяхно съдействие в новия СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. (от 27 декември 2010) освен позицията археолог съществува и общ работник на археологически разкопки. Това улеснява установяването и утвърждаването оттук нататък на тарифите за екипите и при наемането на работници за разкопките.

На базата на различни предложения постепенно бе определен модел за тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите. На дискусията в работното заседание на АБА в рамките на НАК в Несебър (26 май 2010 г), беше приет модел, при който база за изчисляване на възнагражденията на археолозите е средната месечна работна заплата в Р България, съобщавана от Държавния статистически институт. Прието бе, също така, тарифите да се актуализират на 6 месеца. Общото събрание от 11 март 2011 г. направи такава актуализация. Междувременно ДСИ предложи нови по диференцирани таблици за средни доходи (приложение за презентация). Научният съвет на НАИМ приет модел за заплащане, базиран на други принципи.

Назряващата нужда от обсъждане на тези тарифи и включване на разчети за финансирането на всички основни дейности при разкопките, особено спасителни по инфраструктурни проекти, намери решение в рамките на инициативата на МК в тази посока и изработването на Приложение № 3 (План-сметка за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания). към Наредба за изменение и допълнение на НИТАП (ДВ, бр. 18 от 17.04. 2012 г. В работната група участваха много колеги, включително и от работните групи, които вече работеха по конкретизирането на параметрите и критериите за остойностяване на дейностите.

Важни са и проблемите, свързани с инфраструктурните проекти. Реализацията на такива проекти, независимо от коя институция се координират, трябва да се съобразяват с интересите на колегите от музеите, на чиято територия се осъществяват. Добрата практика досега показва, че най-успешни са проектите, в чиито изпълнение се обединяват усилията на археолози от различни институции. Като организация поставила си за цел да защитава правата и интересите на археолозите в България, АБА държи на равноправното участие в изпълнението на спасителни проучвания, свързани с инфраструктурните проекти, на колегите от всички институции, свързани с реализацията им.

Защита на професионалните права на членовете на АБА.

По повод на нарастващите кухи конкурси на директори на РИМ, като тези в Пазарджик и Перник и неприятни случки с колеги, УС предложи на МК изработване на обективни критерии за конкурси за директори и уредници (не само археолози), за да се осигури професионализъм на съответните специалисти и същевременно се минимизира възможността за политическото лобиране при конкурсите за директори (писмо до министър В. Рашидов от 09.06.2010 г.). Отговорът на зам.-министър Т. Чобанов бе формален. Ще ни се да вярваме, че нашата инициатива е повлияла в някаква степен предложените изисквания при конкурсите за директори на музеи в последните промени в ЗКН – новите ал. 5 и 6 към чл. 28 (друг е въпросът, че мястото им е в ЗЗРК).

Съвместно с Научния съвет на НАИМ и праисторическата секция, АБА изпрати писмо до ОС на Пазарджик, в подкрепа на колегата Стоилка Игнатова от Пазарджик.

През април 2012 г. колеги от РИМ Кюстендил, а по късно и от РИМ Перник се обърнаха към АБА с молба за съдействие за решение на конкретни проблеми, възникнали при организацията на спасителните проучвания на обекти по ЛОТ 1 на АМ Струма от страна тези музеи. Същността на проблема е в отказът на ръководствата на музеите да сключат граждански договори с колегите, с указания да излизат в отпуск, за да изпълняват договорите, сключени от музеите. С това се накърняват редица права на колегите археолози. На специално заседание от 5.04. 2012 г. УС на АБА разгледа проблема на колегите от Кюстендил, направи юридически консултации и изпрати писмо до директора В. Дебочички с категорично и обосновано мнение в подкрепа на правата на колегите. Информацията, с която разполагаме е за благоприятно развитие на конфликта. След сходното писмо на колегата Ф. Михайлов от РИМ Перник, УС на АБА процедира по сходен начин и се надяваме на благоприятно решение и в този случай.

АБА подпомогна с неголяма сума (300 лв) почетният член на АБА г-жа Ана Балканска, която претърпя тежка операция и за възстановяването й се нуждаеше от специални грижи и скъпи лекарства.

АБА реагира по категоричен начин чрез медиите в защита на професионалното и човешкото достойнство на професионалната ни общност, когато през лятото на 2010 и в края на 2011 г., по различен, но сходен начин археолозите бяха уязвени, обиждани, дори обвинени в какви ли не грехове, от представители на управляващите. Отношението на голяма част от медиите и журналистите, както и гражданите показа, че в България все още уважават хората, които не се стряскат от личности и постове и могат да отстояват професионалната и личната си свяст.

Осъществяване на връзки със сродни организации от други държави и техните членове. Първа стъпка по посока на контакти със сродни организации бе писмото до ЕАА депозирано на годишната среща в Малта (2009) от нашия представител доц. д-р Мария Гюрова. Следващата стъпка, приемането на АБА като колективен член, е препятствана от невъзможността в момента АБА да внася необходимата вноска.

По покана на ръководството на Съюза на ландшафтните архитекти в България през април се състоя среща между представители на ръководствата на двете организация. Бе констатирано съвпадение на общи интереси в областта на опазване на културното наследства и желание за сътрудничество. Предстои подписване на меморандум за това. УС счита, че би било полезно да се предприемат стъпки в тази насока за създаване на контакти и съвместни действия и със съюза на архитектите в България.

Насочване с предимство на студенти-стажанти към разкопки, осъществявани от членове на АБА. Тази идея не беше осъществена.

Равносметката за изминалия период е, че в контекста на тлеещо напрежение между институциите, включително и между възложителите и археолозите в системата на инфраструктурни проекти, ролята и мястото на професионалистите често се маргинализира. Процесът не е еднозначен и няма универсално и ефикасно противодействие и изход от затормозяващата работата ни ситуация. НО това, което е желателно от наша страна е активното участие в дебата, който може да стане социален САМО ако е широко отразен в пространство на електронните комуникации. Своевременната реакция на АБА със сигнали и писма по конкретни поводи е само един от аспектите на нашата работа в полето на нашите интереси. Виждаме, че в много случаи няма резултат и обратна връзка дори от стриктно адресираните писма на АБА. Нашето място във форума на АБА и други социални мрежи би направило съществуването и присъствието ни осезаемо, а са се надяваме и чуто.

Да бъдем активни в диалога и обществения дебат, колеги!

Отчетен доклад на УС на АБА за периода ХІІ. 2009 – ІІІ. 2011

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Изминаха година и три месеца от предходното Общо събрание на АБА. Съгласно Устава и Правилника ОС се провежда веднъж годишно. Провеждането на общо събрание в края на ноември или началото на декемри 2010, както бе логично, не бе удачно, поради избора на ново ръководство на НАИМ и организационните процедури. Тъй като през този отчетен период асоциацията проведе едно общо работно заседание по време на Националната Археологическа Конференция в Несебър (26.май 2010 г), УС реши, че ще бъде по-рационално годишното събрание да се отмести малко напред във времето, по време на годишните отчети.

Представяме отчет за дейността на АБА, следвайки съдържанието на приетите на 30.11.2009 г. документи Основни насоки за развитие на сдружението и Програма за осъществяване на дейността му през следващата година.

І. Организационни и административни въпроси.

През отчетния период приходите на асоциацията са от встъпителни вноски и членски внос. За периода 1.ХІІ.2009 –10.03-2011 г. те възлизат на 1680 лв. В банковата сметка на АБА има положително салдо от 1299.47 лв, а в брой 101 лв. Разходите за счетоводно обслужване, хостинг и подпомагане на колегата А. Балканска възлизат на 719 лв.

Справката в списъка на редовните членове и внесените суми показва, че голяма част от членовете на асоциацията не се редовни. Тази ситуация трябва да се промени и за това са нужни усилията не само на УС.

С помощта на лицензирана счетоводна фирма бе изготвен счетоводен баланс на АБА и представена годишната данъчна декларация за 2009 г. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ чл. 46, УС представи доклад в изисквания период за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

1. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава. През отчетния период бяха приети заявленията на 8 нови редовни членове на АБА: Алексей Гоцев, Анелия Божкова, Венцислав Гергов, Веселин Хаджиангелов, Миглена Първин, Милена Тонкова, Петя Илиева и Цветана Комитова. Днес трябва да утвърдим техният прием.

Идеята за създаване и отпечатване на членски карти бе замразена с оглед на финасовите аспекти на проблема.

2. Устройване на офис на организацията. Усложненията около определянето на подходящо помещение от софийската община и задаващата се криза доведоха до решение, след обсъждане на плюсовете и минусите, за момента въпросът за устройване на офис да бъде отместен по-нататък във времето, когато АБА укрепне финансово и ще има възможност да си позволи допълнителни разходи за наем и режийни. Сега УС провежда заседанията си в НАИМ или СУ.

3. Подобряване на структурата и ефективността на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр. Сайтът на асоциацията функционира. На него се поместват всички важни документи. След развиването на идеята електронното списание да функционира и като портал на АБА, УС прие, че ще бъде по-атрактивно и по-функционално за динамичен контакт с колегията, ако във форумите се представя актуална информация, а чрез линк към сайта на асоциацията има достъп до основните документи.

4. Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й; лобиране за стимулиране на дарителството за наука, образование и култура. По този въпрос в началото на 2010 г. бяха обсъдени няколко възможни варианта, но до конкретни действия и резултати не се достигна. С развитието на кризата през втората половина на годината стана ясно, че търсенето на спонсори в такава обстановка би било наивно.

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. Чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА

1.Активен мониторинг на създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство. От ъгъла на днешния ден тази задача звучи доста амбициозно и уви, оказа се, трудно изпълнима. За изминалите около две години МК не ни убеди в особена прозрачност в работата по наредбите и правилниците на ЗКН, а и по самия него. Направените дотук промени имат противоречив характер. В първата промяна (ДВ бр. 92, 20.11.2009 г.), беше направен реверанс към колекционерите (и трафикантите) с отмяна на изискването за официален документ за придобиване на недвижими ценности. На практика, бе отворена широко (отново) вратата за иманярите и колекционерите. Бяха удължени сроковете за регистрация на колекциите. Като се добави, че беше допуснато създаването на Асоциация по металдетектинг и въпреки гръмките изявления на специализирани звена на Прокуратурата и зам.-министъра на МК, нищо не ограничи това легализиране на иманарството. Реакциите на АБА и ръководството на НАИМ (изявления и интервюта в медиите, пресконференция в БТА) нямаха никакви последици. Обезпокоително е, че с изключение на някои медии и журналисти, тези промени и практическите проблеми, които следват от тях, не безпокоят особено т. нар. общественост. Напротив, колекционерите се изявяват в медиите с очевидно удовлетворение от ситуацията и вече поучават що е туй културно наследство, как и кой да изработи Национална стратегия за българското културно-историческонаследство в рамките на Европейския съюз (виж цитат по-долу; интервю на проф. В.Стефанов, председател на Съюза на колекционерите, пред сп. Будител от февруари 2011). Освен това бяха орязани прерогативите на НИНКН, което доведе до сериозни практически затруднения в работата на тази институция. Това бе осъзнато и тепърва ще се коригира, с предложените промени в последния Проект за ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

Особено драстичен е примерът с начина, по който някои от които (прим. новите ал. 4-9 на чл. 12) имат, по мнение на юристи (скрит) лобистки характер. Въпреки предложението ни, ал. 2 от чл. 41, даваща възможност за допълнителни, собствени приходи на музеите, се предлага за отмяна. Любопитен е текстът на ал. 1 от новосъздаденият § 9а от Преходните и заключителните разпоредби, според която музейните сбирки, регистрирани в МК при предишния закон (преди две години!), автоматично получават статут на колекции.

Днес АБА трябва да формира своето ясно отношение по всички неприемливи промени, което да заяви пред НС и да търси съдействието на парламентарно представените партии и медиите проектът да влезе в парламентарна зала след сериозно обсъждане на всички заинтересовани страни. Допускането на тези промени означава, освен безнаказаното разграбване на движимите археологически ценности, да се отвори широко вратата и за същата съдба на недвижимите културни ценности и богатеене за тяхна сметна на националноотговорните честни частници-колекционери, патриоти и пр.

Работата по създаването на над 20 наредби и правилници, произтичащи от ЗКН върви бавно и към момента са публикувани едва 6: за реда за извършване на идентификация; за реда за водене на Регистъра на експерти; за реда за създаване на научни групи към музеите; за формиране и управление на музейните фондове; за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и ...; за теренни археологически проучвания. Някои от тези наредби, като тази за идентификацията, вече показаха дефекти.

В работата на две от комисиите – за теренните проучвания и за АКБ бяха привлечени членове на АБА. (В групата за изработване на Наредбата за ТАП участваха общо 6 археолози, в тази за АКБ – 2)

Проследяването на този процес не е лесно, защото за някои от тях не бе поместена информация за проектите за текстовете или след приемането им в сайта на МК.

Може би илюстрация за проблемите (с капацитета?) в МК, при създаването на новите подзаконови актове, е Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания, която беше приета едва миналия месец, след доста перипетии. Нужно ли беше да се стига до сериозни реакции от колегията (АБА предложи своевременно конкретни идеи за подобряването на текста, удължаване срока за обсъждане и разширяване на кръга, в който това да се случи), за да се направи на финала обсъждане на проекта в един по-широк експертен състав.

2. Инициативи за изпълнение на чл. 12 (2) от ЗКН за приемане стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години от Министерския съвет.

Първата стъпка на АБА в тази посока бяха документите приети от Общото събрание на 30.11.2009 г. (писма до Президента, Председателя на НС, Министър-председатела, министрите на културата, ВР, правосъдието и Главния прокурор), в които призовавахме държавните ръководители и институции да пристъпят към изпълнение на изискването на този член от ЗКН. От всички институции единствената реакция беше писмо от администрацията на МС (от 4.02.2010г.), в което АБА бе уведомена, че е получено писмото-обръщение на общото събрание и е препратено до МК и МвР. Не е забавно, а доста тъжно, че МК не беше обърнало внимание на нашето писмо до министър Рашидов, а беше информирано от писмото на администрацията на МС (писмо на зам.-иминистър Т. Чобанов от 23.03.2010г.).

Следващата инициатива бе писмо до зам-министъра на МК Т. Чобанов (14.04.2010г.), в отговор на споменатото писмо, в което бе посочено, че в АБА е създадена работна група, която да координира идеите и предложенията на членовете на археологическата общност за Национална стратегия по опазване на културното наследство и очаква покана за участие в работни групи и други форми на обсъждане и изработване на концепция за Национална стратегия. Отговор на това писмо няма.

Както е известно, ЗКН влезе в сила от 10 април 2009 г. (ДВ, бр. 19, 13 март 2009 г.) Съгласно § 13 от Преходните и заключителните разпоредби В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема стратегията и плана по чл. 12, ал. 2. Тъжно е, че след месец ще станат две години и няма и знак за сериозни намерения в тази посока. Нещо повече, в предложените промени в текста на чл. 12 от коментирания по горе Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКН, онова което трябваше да се случи, за да се появи стратегия за опазване на културното наследство се препраща към твърде общата национална стратегия за развитието на културата от Закона за закрила и развитие на културата (чл. 2а, приет през 2006г). За план за действие за срок 7 години от Министерския съвет естествено следва да забравим. Последната промяна в ЗЗРК е от ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., но изискване за срок за приемане на тази стратегия така и не се е появил в този закон във всичките му изменения от 2006 насам.

При опит да се открие информация за Националната стратегия за развитие на културата, която Правителството ще приема, попаднахме на интересно изказване на нашия именит колекционер Димитър Иванов:

Диалогът с това правителство и със сегашното ръководство на министерството го има и както се казва свирим на една струна и говорим на един език с министър Рашидов и с неговия заместник Тодор Чобанов. Ние нямаме различия. (09 юни 2010, Агенция "Фокус")

А ние на какво и с кого свирим колеги?

През 2010 г. много от организациите на културни дейци, особено артистите, протестираха срещу реформите на парче, при липсата на национална стратегия за развитието на културата. Може би, ако предложените промени в ЗКН станат факт, АБА трябва да потърси взаимодействие с такива партньори.

АБА, в синхрон с НАИМ и колегите от страната, трябва да пристъпи към самостоятелно разработване на концепция за защита на археологическото наследство на България, като част от Стратегията за защита на културното наследство или Националната стратигия за развитие на културата (по ЗЗРК).

3. Да се създаде работна група за информиране и съдействие на (специализираните органи) на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на иманярската дейност.

По тази насока в дейността на АБА УС положи усилия да се постигне нещо реалистично. Благоприятен фактор за това беше и желанието на колегите от специализираното звено към ЦД БОП. Бяха проведени няколко работни срещи с колеги от звеното, на което се обсъдиха и постепенно избистриха конкретни идеи за начини за директна връзка на колегите от страната с БОП. След официално писмо до началника на ЦД БОП беше проведена и официална среща със звеното. Бяха обсъдени формулираните вече идеи и решено, чрез посредничеството на звеното МК да инициира работна среща на представители на МК, на специализирани органи на прокуратурата, на специализираното звено на ЦД БОП и АБА, за да се обсъдят и приемат механизми за общи действия срещу иманярите и трафикантите. За съжаление, това не се случи. Усещането, че нещо в държавната машина препятства едни ефективни действия в тази посока не ни напуска. Илюстрация, че нещата не следва да вървят към подобряване беше кампанията, инсинуирана от един отговорен национален всекидневник, точно в разгара на лятото, когато медиите следят вестите за откритията на археолозите, с внушения, че много видни археолози са важна брънка във веригата иманяри-трафик-износ зад граница на археологически ценности. Реакцията на ръководството на НАИМ и АБА бе категорична (в изявления по медиите и на специална пресконференция в София-Прес). Интересен и показателен детайл от пресконференцията бе, че независимо от категоричната ни позиция за безпочвеността на обвиненията, журналистите продължаваха да питат за имена на виновни археолози. Не ги интересуваха конкретните факти за продължаващата нерадостна ситуация с иманярите, за липсата на каквито и било действия за изработване и приемане на Стратегия за опазване на културното наследство по чл. 12 от ЗКН и т.н. и т.н.

Ние трябва да продължим да търсим, въпреки неблагоприятната ситуация, финализиране и въвеждане в действие на набелязаните съвместно със специализираното звено форми и механизми за съвместно противодействие на иманярството и трафика.

Не бе направено достатъчно в организационно отношение определените регионални координатори да бъдат реално ангажирани при обсъждане на актуални въпроси и обмен на информация.

4. Създаване на електронно списание на АБА (по примера на Анамнезис на ИФ-СУ) като форум за дискусии, публикации, обмен на информация (източник и за медиите и институциите)

Първоначалната идея за заглавие на списанието Хестия еволюира в това, което бе регистрирано - Българско електронно списание за археология (БЕСА) / be-ja.org - Bulgarian e-Journal for Archaeology (BeJA)/ Eлектронното списание на Асоциацията на Българските Археолози и Портал (демонстрация). Примерното му съдържание има класическата структура на списанията за археология. Към него, обаче, в портала предвиждаме да функционират форуми (be-ja.org/forum):

- секция борбата с иманярството;

- секция идеи и дискусия за Стратегията за културното наследство

- други – помогни на другарчето; (m-клюкини)

За главен редактор на списанието за 2011 г. сме определили доц. д-р Мария Гюрова. За следващата година ще се формира постепенно вече постоянен състав на редколегията.

Тази структура на списанието и на портала следва да бъдат обсъдени от членовете на асоциацията на Общото събрание и се приеме с евентуални корекции.

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

1. В консултации със специалисти по трудово право и МК, МТСП и НС да се инициират законови и подзаконови актове, в които да се създаде база за заплащането на експертния труд на археолозите

В това направление на дейността на АБА членовете на УС и колеги от работната група положиха действително усилия. Бяха осъществени срещи и консултации с експерти от КТ Подкрепа, в които получихме ценни съвети, на базата на които беше определена насоката на действие на АБА. Може би с тяхно съдействие в новия СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. (от 27 декември 2010) освен позицията археолог съществува и общ работник на археологически разкопки.

Това улеснява установяването и утвърждаването оттук нататък на тарифите за екипите и при наемането на работници за разкопките.

На базата на различни предложения постепенно бе определен модел за тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите. На дискусията в работното заседание на АБА в рамките на НАК в Несебър (26 май 2010 г), беше приет модел, при който база за изчисляване на възнагражденията на археолозите е средната месечна работна заплата в Р България, съобщавана от Държавния статистически институт. Прието бе, също така, тарифите да се актуализират на 6 месеца. Т.е. Общото събрание би следвало да направи такава актуализация днес. Междувременно ДСИ предложи нови по диференцирани таблици за средни доходи (приложение за презентация). Приетият наскоро модел за заплащане от Научният съвет на НАИМ е базиран на други принципи. Нужно е днес сериозно да се обсъдят принципите на формиране на тарифите.

Важни са и проблемите, свързани с инфраструктурните проекти. Реализацията на такива проекти, независимо от коя институция се координират, трябва да се съобразяват с интересите на колегите от музеите, в чиято територия се осъществяват. Добрата практика досега показва, че най-успешни са проектите, в чиито изпълнение се обединяват усилията на археолози от различни институции. Като организация поставила си за цел да защитава правата и интересите на археолозите в България, АБА държи на равноправното участие в изпълнението на спасителни проучвания, свързани инфраструктурните проекти, на колегите от всички институции, свързани с реализацията им.

2. Защита на професионалните права на членовете на АБА. По повод на нарастващите кухи конкурси на директори на РИМ, като тези в Пазарджик и Перник и неприятни случки с колеги, УС предложи на МК изработване на обективни критерии за конкурси за директори и уредници (не само археолози), за да се осигури професионализъм на съответните специалисти и същевременно се минимизира възможността за политическото лобиране при конкурсите за директори (писмо до министър В. Рашидов от 09.06.2010 г.). Отговорът на зам.-министъра Т. Чобанов бе формален. Ще ни се да вярваме, че нашата инициатива е повлияла в някаква степен предложените изисквания при конкурсите за директори на музеи в последния проект за промени в ЗКН – новите ал. 5 и 6 към чл. 28 (друг е въпросът, че мястото им е в ЗЗРК).

На свое заседание УС разгледа писмо на ЦПА-Созопол и подкрепи основателните искания към МК за конкретни стъпки за развитие на капацитета и институционалното развите на Центъра, с оглед на изискванията към неговата дейност, произтичащи от разпоредбите на ЗКН (писмо до министър В. Рашидов от януари 1011).

Съвместно с Научния съвет на НАИМ и праисторическата сецкция, АБА изпрати писмо до ОС на Пазарджик, в подкрепа на колегата Стоилка Игнатова от Пазарджик.

УС взе решение да подпомогнем с неголяма сума (300 лв) почетният член на АБА г-жа Ана Балканска, която претърпря наскоро тежка операция и за възстановяването й се нуждае от специални грижи и скъпи лекарства.

3. Осъществяване на връзки със сродни организации от други държави и техните членове.

Не са осъществени конкретни действия.

4. Насочване с предимство на студенти-стажанти към разкопки, осъществявани от членове на АБА. Тази идея не беше осъществена.

Уважаеми колеги,

Сухото изложение дотук, не може да отмие тягостното усещане за една нерадостна действителност, за политическа, обществена и социална среда, в която не се чувства нужда от сериозни професионални занимания с археология, за разкриване, опазване и социализиране на археологическото наследство на България. Повелите на деня са други. Чалга. Чалга в археологията. Чалга в историята. Чалга в културата. Приемането им означава да се откажем от принципите, заложени в Устава на АБА и Професионалният и етичен кодекс.

Изборът е наш. На шибаните археолози.

Ще приемем ли финасирането на археологическите проучвания, за които в Закона за държавния бюджет на РБ, въпреки разпоредбата на чл. 148 (4) от ЗКН, не се влага нито лев, а посред лятото на 2010 щедрият министър на финансите изсипва рога на изобилието върху избрани любимци. През февруари, тази година, гласуване, уж инициирано от един вестник а-ла Евровизия, подреди следващите 10 любимци и – хоп нови 10 млн. лева при вопиющата криза. На щастливците честито. Със здраве да ги харчат. А за останалите?

АБА и колегията трябва да разработят ясни и обективни принципи и критерии за финасирането, както на редовните археологическите проучвания, така и на социализацията на археологическите ообекти, чрез различни форми (държавни, обществено-държавни, дарителски фондове) на основата на проекти, състезаващи се при условия на прозрачност, безпристрастно журиране и гарантирани научни критерии и да настояват пред държавните институции за въвеждането им като основна форма на финасиране в държавната културна политика.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода ХІ. 2008 – ХІ. 2009

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Измина година и половина от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА) на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен (27.05.2008 г.).

Това, което ни обедини беше желанието представителите на цялата гилдия да имаме организация, както други професионални общности, която да защитава както професионалните ни интереси, независимо от институциите, в които работим, така и да изразява и отстоява общото ни становище по наболелите проблеми на опазването на богатото археологическото наследство на България, да подпомага институциите работещи за тази кауза. Това беше изразено ясно от представителите на гилдията от цялата страна на конференцията проведена в двореца Балчик през април 2008 г. Една от приоритетните задачи в това отношение бе гилдията да има възможност пряко да участва в подготовката на законопроекта за нов Закон за културното наследство.

Какво успя и не успя да свърши УС на асоциацията?

Поради учредяването в навечерието на лятото, някои от административните процедури се проточиха и все пак през есента (ноември) на 2008 г. АБА изпълни всички законови изисквания - регистриране на сдружението в Софийски градски съд (вписване в регистъра 16.09.2008), в регистъра БУЛСТАТ на агенцията по вписванията (25.09.2008), и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерството на правосъдието (19.11.2008 г./ № 20081119001). От законова гледна точка АБА осъществява своята дейност от този момент.

В качеството си на законна неправителствена организация с нестопанска цел сдружение за обществена полза, АБА бе поканена да участва със свои представители в работната група за подобряване текста на Проектозакона между първо и второ четене в Народното събрание.

Още в процеса на регистрационните процедури Управителният съвет започна да провежда работни заседания с цел определяне на предстоящите задачи и действия.

Като основни приоритети бяха приети:

 1. Активно участие в работата по Проектозакона и утвърждаването на АБА като реален субект в общественото пространство;
 2. Устройване на офис на организацията и пощенски и електронен адреси;
 3. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава;
 4. Разработване и приемане след широко обсъждане на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА;
 5. Установяване на контакти със сродни организации и институции;
 6. Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й;
 7. Набелязване на конкретни инициативи в областта на професионалната дейност на българските археолози.

По. т. 1.

Пряката дейност на асоциацията по основните й задачи – да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското археологическо наследство като част от световното културно наследство(чл. 2 (2) от Правлиника на АБА), всъщност започна още през септември 2008 г. В контекста на обществения дебат за Проект за Закона за културното наследство АБА участва в предизвикания от противниците на Закона (лобито на колекционерите представлявано от т. нар. Кръг Будител) диспут в зала № 1 в Ректората на СУ Св. Кл. Охридски (9.09.2008 г.). Беше представена категоричната позиция за нуждата от нов закон, който да отговори на актуалните проблими в опазването на КН и връщаноте му в патримониума на държавата.

С удовлетворение можем да заявим, че АБА има своя принос чрез своите представители в работната група по Проектозакона и медийна активност за успешното противопоставяне срещу активната съпротива на противниците на новия Закон за културното наследство. Голяма част от заседанията на УС през есенно-зимните месеци беше посветена на обсъждането на отделни части на Законопроекта, с цел изработването на адекватна принципна позиция на асоциацията, особено по болезнените за гилдията казуси, които всъщност бяха и най-оспорваните от противниците на ЗКН. Нашите позиции и поведение бяха в постоянен много добър синхрон с тези на ръководството на НАИМ-БАН и отстоявани последователно.

Твърдата, принципна позиция на археологическата гилдия отстоявана в работната група, пред медиите и в акциите на опозицията, изиграха своята роля в битката за новия закон. Без да се ласкаем, би могло да се каже, че до голяма степен приемането на ЗКН с основните му идеи по отношение на опазването на архологическото наследство на България се дължи на последователната и аргументирана позиция на ръководството на НАИМ и АБА, твърдо защитени и пред президента преди да подпише обнародването на ЗКН (11.03.2009).

За съжаление, още през август ЗКН беше атакуван от лобито на колекционерите (и иманярите) чрез омбудсмана и депупати от ГЕРБ.

Реакцията на АБА в синхрон с ръководството на НАИМ бе категорична. На предизвиканата от двете институции пресконференция в БТА на 3.09.2009 г. бе изразено категоричното становище, че поправката с отпадането на официален документ ... ще отвори пътя за връщане (и законово) към безконтролно действие на цялата структура от иманярите до колекционерите. Интервютата и участието в медийни предавания представиха ясно становището на гилдията по основния проблем в опазването на археологическото наследство на България.

За съжаление правотата на нашето стновище много бързо бе потвърдена от събитията. На 1 ноември 2009 г. в Ловеч бе учредена Българска национална федерация по металдетектинг. Иманярите имаха наглостта в публични изяви по медиите да пледират, че имат право на това хоби и, че едва ли не те ще са хората които подпомагат законното издирване, засичане, разкриване, популяризиране на ценностите. Това според тях им дава право да са страна по корекцията на ЗКН или в изработването на нов. На ход са държавните институции. АБА и гилдията, обаче, не могат и няма да гледат безучастно това.

Активността на АБА в целия период от работата и дискусиите по окончателния вариант на ЗКН и дебатите около атаката срещу философията му през есента доведе до утвърждаване пред медиите и на АБА като представител на археологическата гилдия.

По т. 2

В периода на регистрация и до края на 2008 г. бяха осъществени и други необходими за функционирането на сдружението дейности – изработване и регистриране на печат на асоциацията, откриване на банкова сметка, регистриране самостоятелен пощенски адрес: София, 1000, п. к. 1341, създаване на сайт на АБА – FUBULAR.ORG. На него са качени уставът, линк за регистрацията в Централния регистър на Министерството на правосъдието, формуляр с условията за кандидатстване и прием, форум и др.

Благодарение на усилията на колегата Б. Бориславов, в отговор на постъпките на УС на АБА, Софийска община взе решение да предостави подходящо помещение в сградата на Софийска градска библиотека още в началото на 2009 г. Това бе блокирано от обща процедура за проверки на предоставените имоти на общината и в момента изчакваме окончателното решаване на въпроса. За съжаление, при сегашното финансово състояние на организацията наемането на помещение не е по силите ни.

УС провежда заседанията си в НАИМ и СУ. От официалното си съществуване през периода от ноември 2008 до ноември 2009 г. УС е провел 9 заседания. УС представи междинна информация за развитието ни пред ХLVIIІ Национална Археологическа конференция в Кюстенидил. УС отчита като слабост, че на сайта на сдружението не бяха качвани извлечения от обсъжданията и решенията на засаданията на му. Това ще бъде направено и изпълнявано занапред.

По т. 3

Чрез електронния сайт и по време на годишните отчети през ІІ. 2009 г. продължи набирането на нови членове на АБА. В дух на самокритика може да се отбележи, че кампанията протече вяло и има още много какво да се желае в тази посока.

Към момента АБА има 116 члена. УС обсъди на свои заседания списък на колеги, които да бъдат утвърдени от Общото събрание като почетни членове. Има постъпили заявления за още нови членове, които Общото събрание трябва да разгледа.

Финансовото състояние на АБА е представено в отчета пред Контролния съвет. Постъпленията в бюджета на асоциацията са 1750 лв, разходите 1123.75 лв и балансът възлиза на 626.25 лв.

Трябва да посочи, че към настоящия момент 47 членове не са внесли нищо.

По т. 4

Подготовката на проект за текста на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА започна през пролетта на 2009 г., но по обективни и субективни причини УС (ангажименти на членовете на УС с рано започналите спасителни разкопки по инфраструктурни проекти, командировки по други проекти, здравословни проблеми и пр.) не успя да предложи на колегията проекта преди конференцията в Кюстендил. Това бе осъществено през октомври/ноември – проектът бе предоставен на колегията за обсъждане, предложения за корекции и допълнения от членовете на асоциацията на сайта на АБА. Общото събрание има възможността да приеме този важен документ.

По т. 5

Първа стъпка по посока на контакти със сродни организации бе писмото до ЕАА депозирано на годишната среща в Малта от нашия представител ст. н.с. д-р Мария Гюрова. Следващата стъпка, приемането на АБА като колективен член, е препятствана от невъзможността в момента АБА да внесе необходимата вноска.

Предприети са стъпки за контакти със сродни национални организации на други европейски страни.

По т. 6

Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й

По тази точка бяха направени начални опити за контакти с фондации, които да предоставят помощ, но няма конкретен резултат.

По т. 7

УС планира на свое заседание инициатива за лобиране пред МС и МРРБ за промяна на условията и начина на участие на археолозите в проекти за МРРБ в проектите от рода на трансгранично сътрудничество и пр. Междувременно Ръководството на НАИМ-БАН предприе конкретни стъпки и постигна пробив. Остава обещанията дадени от министър Плугчиева да останат в сила и при новото управление. Следва НАИМ и АБА с общи усилията да лобират в тази насока.

УС предприе конкретни стъпки в изпълнине на дейноста си и като застъпник на интересите на членове на колегията. На две заседания беше обсъдена информация по конкурса за директор на Археологически музей-Септември. Беше изготвено становище за нелигитимността на резултатите от конкурса, заради допуснатите сериозни процедурни нарушения, което бе депозирано в МК в лицето на зам-министъра Т. Чобанов. От дата на депозиране на становището 09.10.2009 г. измина по-вече от месец, но засега няма отговор.

Какво предстои?

Общото събрание има възможността да обсъди и приеме Професионален и етичен кодекс на членовете АБА и Основни насоки за развитие на сдружението и Програма за осъществяване им в дейността на АБА през следващата година. Това ще даде възможност на организицията се развие и осъществи още по-пълно основните си цели залегнали в Устава.

, УС на АБА