Професионален и етичен кодекс на членовете на Асоциация на българските археолози

Публикувано на

Настоящият професионален и етичен кодекс е подготвен в съответствие с Кодекс за добри практики на Европейската асоциация на археолозите; (The European Association of Archaeologists Code of Practice), приет от членовете на ЕАА на годишната им среща в Равена (Италия) на 27 септември 1997 г.

Първостепенна задача на професионалните археолози е изследването и опазването на археологическите находки и ценности, които са иманентна част от културното наследство. Разкривайки археологическите останки, археологът поема отговорност за професионалното им документиране, опазване и представяне в научната и научно-популярната литература, пред обществото и извън страната.

Професионалният и етичен кодекс синтезира водещите принципи на професията и ги поставя в услуга на запазването на културните ценности. Спазването на изискванията на кодекса е въпрос на лична, професионална и морална отговорност.

І. Археолозите и обществото

 1. Всеки археолог е отговорен за проучването и опазването на археологическото културно наследство в рамките на закона.
 2. Археолозите трябва да предприемат активни действия за информиране на обществото за целите и методитe на археологията, както и за конкретните проекти, използвайки всички техники за комуникация, с които разполагат.
 3. Археолозите следва да представят обективно и точно своите открития пред професионалната общност и обществото.
 4. Археолозите не трябва да се ангажират или да позволяват името им да бъде свързано с каквато и да е форма на незаконна търговия с културни ценности, в съответствие с конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.
 5. Недопустимо е археолозите да формират и притежават колекции от археологически ценности.
 6. Археолозите не трябва да се ангажират или да позволяват името им да бъде свързано с каквато и да е дейност, водеща до търговска печалба с негативни последици за археологическото културно наследство.
 7. Всеки археолог е длъжен да информира съответните институции при заплаха за нарушаване на археологически обекти и за незаконна търговия с археологически ценности.
 8. При извършване на археологически разкопки всеки археолог трябва да организира археологическото проучване така, че да оказва най-щадящо въздействие върху екологичната и социалната среда.

ІІ. Археолозите и професията

 1. Археолозите се задължават да вършат своята работа в съгласие с приетите етични норми.
 2. Археолозите приемат за необходимо постоянно да обновяват знанията и уменията си в теоретично и мeтодологическо отношение, като се стремят към най-високите професионални стандарти.
 3. Археолозите не следва да започват изследователски и други проекти, за които те не са достатъчно професионално подготвени.
 4. Преди започването на всеки проект следва да бъде формулирана изследователска стратегия, която да предвижда съхранение на обектите и находките и достъпност до тях. За всеки проект следва да се изготви информация и да бъде представен чрез подходящи медии. Това следва да бъде направено възможно най-бързо.

Археолозите следва:

 • да се отнасят с уважение и коректност към колегите си, чрез добронамерено, почтено и открито партньорство;
 • да поддържат толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа среда за работа;
 • да не накърняват достойнството и вярата в професията;
 • да приемат само подходящи публични изяви във връзка с работата си.
 1. При създаването на екип, археолозите не следва да упражняват каквато и да е форма на дискриминация, свързана с полова, религиозна, възрастова, расова, етническа принадлежност, недъг или сексуална ориентация.
 2. Археолозите, получили разрешение за проучването на даден обект, запазват правата си за публикуване на материалите и резултатите от проучването в сроковете, предвидени от националното законодателство. След този срок археологът няма право да възпрепятства изследването и публикуването на материалите и резултатите от други колеги.
 3. Необходимо е с компетентност, професионална честност и лоялност да се работи за утвърждаването на висок обществен статус и авторитета на професията на археолога.