English

Дейност

Асоциация на българските археолози (АБА) е сдружение на професионални археолози с идеална цел и в полза на обществото. В него членуват повече от 200 българските археолози, които работят в различни институции: Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките, университети и музеи в страната.

АБА издава Българско е-Списание за Археология (Бе-СА).

АБА е създадена през 2008 г. за да подпомага откриването, проучването, опазването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. Принципите на устройство и дейност на АБА са отразени в нейния устав. Организацията се стреми да стимулира развитието на археологическите проучвания като предлага и въвежда високи професионални стандарти в областта на археологическите проучвания. АБА се стреми да подпомага професионалното образование и допълнителна квалификация в областта на археологията, да защитава правата и интересите на археолозите в България. Важен аспект от дейността на АБА е активното участие на нейни представители в изготвянето и обсъждането на нормативни документи, засягащи културно-историческото наследство на Република България. АБА се стреми към сътрудничество със сродни организации и припознава в EAA подходящ стратегически партньор в общата цел за повишаване на професионалните стандарти в археологическата практика и в дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство.

Основна информация


Регистрация в ЦРЮЛНЦ

Асоциацията е регистрирана в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България.

 Към страницата с нашата регистрация


Прием на нови членове

Процедура съгласно устава на АБА

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(2) Асоциираните членове подават писмено заявление до УС за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по Чл. 9, ал. 1. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(3) Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

(4) Почетните членове се поканват с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението.

(5) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(6) Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на ОС.

Формуляр за кандидатстване

Изпратете попълнените документи по пощата или на електронния адрес на АБА

 Свали документа

Годишен членски внос

Годишният членски внос е 20 (двадесет) лева, платими по банкова сметка на АБА в Първа инвестиционна банка, IBAN BG97FINV91501203806210 (BGN), BIC FINVBGSF


АБА и EAA


От 8 до 11 септември 2021 г. в Кил, Германия, ще се проведе 27 годишна конференция на EAA, коята е предвидена в фибриден формат, съчетаващ възможности за присъствено и дигитално участие. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това интересно научно събитие. Цялата информация за него е на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2021


Двадесет и шестата годишна конференция на ЕАА беше планирана за провеждане в Будапеща, Унгария от 26 до 30 август 2020. Поради усложнената пандемична обстановка събитието беше отменено и своевременно трансформирано във виртуален форум, в който участваха и членове на АБА. Тази безпрецедентна форма на провеждане се оказа успешна. Цялата информация за конференцията е на сайта: https://www.e-a-a.org/EAA2020virtual


От 4 до 7 септември 2019 г. в Берн, Швейцария, ще се проведе юбилейната 25-a годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това вълнуващо и значимо научно събитие, което тази година ще бъде отбелязано с особена тържественост. Цялата информация за конференцията е на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2019


От 5 до 8 септември 2018 г. в Барселона, Испания, ще се проведе 24 годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това интригуващо и обещаващо научно събитие. Цялата информация за него – на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2018


От 30 август до 3 септември 2017 г. в Маастрихт, Холандия ще се проведе 23 годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това внушително научно събитие. Цялата информация за него – на сайта: https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/От 2013 до 2019 г. член на Управителния съвет на EAA беше Мария Гюрова, която е и представител на АБА в ЕАА. Тя проведе активна работа за създаването и утвърждаването от общото събрание на ЕАА на специална категория Affiliate organization, която да е достъпна до организации и институции, споделящи професионалните стандарти, принципи и приоритети на ЕАА. На 22 конференция на ЕАА във Вилнюс през 2016 г. това предложения беше прието от общото събрание на ЕАА. Тогава беше огласено и преизбирането на Мария Гюрова за втори мандат в УС на АБА. Тя е доц. д-р в Секцията за праистория в НАИМ-БАН, един от основателите и главен редактор на Бе-СА от самото създаване на списанието до днес.

За повече информация: