Устав на сдружение с нестопанска цел за обществена полза Асоциация на българските археолози

Приет на Учредителното събрание на

 Свали документа

Глава Първа

Общи разпоредби

Предмет на устава

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение за обществена полза Асоциация на българските археолози.

(2) Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица – членове на сдружението.

(3) Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.

Наименование на сдружението

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението: Сдружение Асоциация на българските археолози

(2) На английски наименованието на сдружението се изписва Association of Bulgarian Archaeologists

Седалище на сдружението

Чл. 3. (1) Седалището на сдружението е: България, гр. София.

(2) Адресът на управление на сдружението е: гр. София, община Средец, ул. Съборна №2.

Срок на сдружението

Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.

Цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението е учредено с цел да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. В този смисъл асоциацията се стреми:

 1. Да подпомага развитието на археологическите проучвания и да разширява обмена на археологическа информация;
 2. Да утвърждава критериите за научност и опазване при управлението и интерпретацията на археологическото наследство;
 3. Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на археологията;
 4. Да подпомага и развива професионалното образование в областта на археологията;
 5. Да защитава правата и интересите на археолозите в България;
 6. Да популяризира сред широка общественост работата и професията на археолога;
 7. Да установява и развива връзки със сродни международни организации.

Определяне на дейността

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, като разходва имуществото си за:

 1. Развитие на образованието и културата;
 2. Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;
 3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7. (1) За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

 1. подпомага провеждането на археологически изследвания;
 2. набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението;
 3. организира срещи, образователни курсове, летни школи, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви, свързани с археологията;
 4. разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението;
 5. изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, правни и образователни проблеми на археологическото наследство;
 6. сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си;
 7. информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;
 8. осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина;
 9. организира и участва в международни прояви, програми и проекти.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

(3) Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

(5) Сдружението не разпределя печалба.

Предмет на дейност на сдружението

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона сделки (без такива, за които законът изисква особена организационна форма или специален лицензионен режим).

Глава Втора

Членство

Право на членство

Чл. 9. (1) Членовете на сдружението са физически лица, професионални археолози, споделящи целите на сдружението и отговарящи на следните изисквания:

 1. притежаващи диплом за висше образование от лицензиран университет по специалност със специализация в областта на археологията (археология, история, класическа филология, антропология и др.).
 2. имащи тригодишен професионален стаж в областта на археологията.

(2) Членството в сдружението може да бъде пълноправно, асоциирано и почетно. Право на пълноправно членство имат физическите лица, които отговарят на изискванията по Чл. 9 (1). При липса на нужния професионален стаж физическите лица имат право на асоциирано членство, което се трансформира в пълноправно след набирането на нужния стаж.

(3) Асоциираните членове участват във всички дейности и мероприятия на сдружението. Асоциираните членове имат право да присъстват на общото събрание без право на глас.

(4) Статут на почетните членове могат да получат професионални археолози с дългогодишен стаж и заслуги към археологията и археологическите изследвания. Почетните членове имат правата на пълноправни членове, но са освободени от встъпителна вноска и годишен членски внос

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(2) Асоциираните членове подават писмено заявление до УС за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по Чл. 9, ал. 1. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(3) Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

(4) Почетните членове се поканват с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението.

(5) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(6) Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на ОС.

Членски права и задължения

Чл. 11. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

(3) Всеки пълноправен и асоцииран член е длъжен да прави имуществени вноски, по реда и на Чл. 15, ал. 1, т. 12.

(4) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството

Чл. 12. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване поради невнасяне на имуществени вноски, системно неучастие в дейността на сдружението и поведение, което е несъвместимо с устава и целите на сдружението;
 4. с прекратяването на сдружението

(2) Управителният съвет прави предложение за изключване пред Общото събрание.

Глава Трета

Органи на управление на сдружението, клонове и публичност

Органи

Чл. 13. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

(3) Контролен орган на сдружението е Контролният съвет.

(4) Органите на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Общо събрание

Чл. 14. Общото събрание се състои от всички пълноправни и почетни членове на сдружението.

Права на Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет на сдружението;
 4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет на сдружението;
 5. избира и освобождава председател на Управителния съвет на сдружението, заместник-председател на Управителния съвет, председател на Контролния съвет и определя начина на представителство;
 6. приема и изключва членове;
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. взема решение за участие в други организации;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и начина за разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите;
 10. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
 11. приема бюджета на сдружението;
 12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска;
 13. приема отчетите за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет;
 14. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 15. приема правилник за дейността на клоновете;
 16. избира председателите на клоновете на сдружението;
 17. взема решение за закриване на сдружението.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органи на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.

(7) С настоящия устав решенията по ал. 1, т. 2, 6, 7, 8, 10 се възлагат на Управителния съвет. Възлагането може да се отменя по решение на Общото събрание.

(8) Нови членове на сдружението, приети от УС, се утвърждават от Общото събрание.

Свикване на Общо събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за събранието се обнародва и по електронен начин.

Кворум

Чл. 17. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 18. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 • него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;

 • юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

  (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

  Вземане на решения

  Чл. 19. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

  (2) Решенията по Чл. 15 ал. 1, т. 1 и 9 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

  (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

  Управителен съвет

  Чл. 20. (1) Управителният съвет се състои от 7 (9) лица – членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 години и имат право на не повече от 2 последователни мандата.

  (2) По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от лица – Председател и Заместник-председател на сдружението.

  Правомощия на Управителния съвет

  Чл. 21. Управителният съвет:

  1. представлява сдружението;
  2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
  4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
  5. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;
  6. подготвя и внася в Общото събрание основни документи на сдружението: правилници за работа на ОС, УС и КС, етичен и професионален кодекс на археолога и др.
  7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
  8. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
  9. приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност.
  10. предлага на Общото събрание изключване на членове поради поведение, което е несъвместимо с целите на сдружението, груби нарушения на устава или тригодишно неплащане на членски внос.

  Чл. 22. (1) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението, ако ОС реши това.

  (2) При продължително отсъствие на Председателя Управителният съвет може да възложи функциите на Председател на Заместник-председателя.

  Заседания на Управителния съвет

  Чл. 23. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-малко от 4 пъти годишно. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а ако последният отсъства – от заместник-председателя.

  (2) Председателят на УС е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

  (3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.

  (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по Чл. 21, т. 3 и 7 и Чл. 31 ал. 2 – с мнозинство от всички членове на УС и при присъствено провеждане на заседанието.

  (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да провежда на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

  Контролен съвет

  Чл. 24. (1) Контролният съвет се състои от 3 лица – членове на сдружението. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 4 години и не повече от 2 последователни мандата. Членовете на КС не могат бъдат и членове на УС.

  Чл. 25. Контролният съвет контролира законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението.

  (1) Контролният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад относно бюджета, приходите и разходите на сдружението. При подготовката на този доклад КС има пълен достъп до всички финансови и други документи на сдружението.

  (2) По решение на Общото събрание Контролният съвет има право да извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите по тях на ОС.

  (3) Приема и разглежда жалби и сигнали от членове на сдружението относно законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението.

  (4) Членовете на КС могат да участват в заседенията на УС с право на съвещателен глас.

  Заседания и решения на Контролния съвет

  Чл. 26. (1) Заседанията на Контролния съвет се свикват не по-малко от 1 път годишно. Заседанията се ръководят от председателя, а ако последният отсъства – от друг член на КС. Председателят на КС е длъжен да свиква заседание на КС съвет при писмено искане на някой от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Контролния съвет.

  (2) Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват поне двама негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.

  (3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

  (4) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Контролния съвет.

  Клонове

  Чл. 27. (1) С решение на Общото събрание сдружението може да създава свои клонове на регионален принцип. Дейността им се урежда с правилник в съответствие с настоящия устав. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

  Имущество на сдружението

  Чл. 28. (1) Сдружението може да притежава имущество. Имуществото на сдружението се формира от членски внос, дарения, завещания, стопанска дейност и всички други законосъобразни източници.

  (2) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

  (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

  1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
  4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

  Публичност на дейността на сдружението

  Чл. 29. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

  1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  4. финансовия резултат.

  (2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

  (3) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

  Глава Четвърта

  Прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото

  Прекратяване

  Чл. 30. (1) Сдружението се прекратява:

  1. с решение на Общото събрание
  2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението, когато:

   а) не е учредено по законния ред;

   б) извършва дейност, която противоречи на конституцията, закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

   в) е обявено в несъстоятелност.

  (2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

  (3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

  (4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

  Ликвидация

  Чл. 31. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

  (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

  (3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 30, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

  (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

  (5) Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНСЦ.

  Имущество след ликвидация

  Чл. 32. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този устав.

  (2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

  Заключителни разпоредби

  Чл. 33. (1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Чл. 34. За неустановеното в този устав с прилагат законите на Република България, както и решенията на органите на сдружението.

  Чл. 35. Настоящият устав е приет на учредително събрание на сдружението.