English

Дейност

Асоциация на българските археолози (АБА) е сдружение на професионални археолози с идеална цел и в полза на обществото. В него членуват повече от 200 българските археолози, които работят в различни институции: Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките, университети и музеи в страната.

АБА издава Българско е-Списание за Археология (Бе-СА).

АБА е създадена през 2008 г. за да подпомага откриването, проучването, опазването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. Принципите на устройство и дейност на АБА са отразени в нейния устав. Организацията се стреми да стимулира развитието на археологическите проучвания като предлага и въвежда високи професионални стандарти в областта на археологическите проучвания. АБА се стреми да подпомага професионалното образование и допълнителна квалификация в областта на археологията, да защитава правата и интересите на археолозите в България. Важен аспект от дейността на АБА е активното участие на нейни представители в изготвянето и обсъждането на нормативни документи, засягащи културно-историческото наследство на Република България. АБА се стреми към сътрудничество със сродни организации и припознава в EAA подходящ стратегически партньор в общата цел за повишаване на професионалните стандарти в археологическата практика и в дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство.

Основна информация


Регистрация в ЦРЮЛНЦ

Асоциацията е регистрирана в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България.

 Към страницата с нашата регистрация

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка, IBAN BG97FINV91501203806210 (BGN), BIC FINVBGSFПрием на нови членове

Процедура съгласно устава на АБА

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(2) Асоциираните членове подават писмено заявление до УС за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по Чл. 9, ал. 1. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(3) Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

(4) Почетните членове се поканват с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението.

(5) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(6) Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на ОС.

Формуляр за кандидатстване

Изпратете попълнените документи по пощата или на електронния адрес на АБА

 Свали документа

Годишен членски внос

Годишният членски внос е 20 (двадесет) лева, платими по банкова сметка на АБА в Първа инвестиционна банка.


АБА и EAA


От 8 до 11 септември 2021 г. в Кил, Германия, ще се проведе 27 годишна конференция на EAA, коята е предвидена в фибриден формат, съчетаващ възможности за присъствено и дигитално участие. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това интересно научно събитие. Цялата информация за него е на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2021


Двадесет и шестата годишна конференция на ЕАА беше планирана за провеждане в Будапеща, Унгария от 26 до 30 август 2020. Поради усложнената пандемична обстановка събитието беше отменено и своевременно трансформирано във виртуален форум, в който участваха и членове на АБА. Тази безпрецедентна форма на провеждане се оказа успешна. Цялата информация за конференцията е на сайта: https://www.e-a-a.org/EAA2020virtual


От 4 до 7 септември 2019 г. в Берн, Швейцария, ще се проведе юбилейната 25-a годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това вълнуващо и значимо научно събитие, което тази година ще бъде отбелязано с особена тържественост. Цялата информация за конференцията е на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2019


От 5 до 8 септември 2018 г. в Барселона, Испания, ще се проведе 24 годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това интригуващо и обещаващо научно събитие. Цялата информация за него – на сайта: https://www.e-a-a.org/eaa2018


От 30 август до 3 септември 2017 г. в Маастрихт, Холандия ще се проведе 23 годишна конференция на EAA. Надяваме се членове на АБА (особено тези, които са и членове на ЕАА) да участват в това внушително научно събитие. Цялата информация за него – на сайта: https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/От 2013 до 2019 г. член на Управителния съвет на EAA беше Мария Гюрова, която е и представител на АБА в ЕАА. Тя проведе активна работа за създаването и утвърждаването от общото събрание на ЕАА на специална категория Affiliate organization, която да е достъпна до организации и институции, споделящи професионалните стандарти, принципи и приоритети на ЕАА. На 22 конференция на ЕАА във Вилнюс през 2016 г. това предложения беше прието от общото събрание на ЕАА. Тогава беше огласено и преизбирането на Мария Гюрова за втори мандат в УС на АБА. Тя е доц. д-р в Секцията за праистория в НАИМ-БАН, един от основателите и главен редактор на Бе-СА от самото създаване на списанието до днес.

За повече информация: