Съдържание

Основна информация

За нас

Асоциация на българските археолози (АБА) е сдружение на професионални археолози с иделна цел и в полза на обществото. В него членуват повече от 200 българските археолози, които работят в различни институции: Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките, университети и музеи в страната.

АБА е създадена през 2008 г. с цел да подпомага откриването, проучването, опазването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. Принципите на устройство и дейност на АБА са отразени в нейния устав. Организацията се стреми да стимулира развитието на археологическите проучвания като предлага и въвежда високи професионални стандарти в областта на археологическите проучвания. С цел да разшири обмена на археологическа информация АБА издава Българско е-Списание за Археология (Бе-СА). АБА се стреми да подпомага професионалното образование и допълнителна квалификация в областта на археологията, да защитава правата и интересите на археолозите в България. Важен аспект от дейността на АБА е активното участио на нейни представители в изготвянето и обсъждането на нормативни документи, засягащи културно-историческото наследство на Република България. АБА се стреми към сътрудничество със сродни организации и припознава в EAA подходящ стратегически партньор в общата цел за повишаване на професионалните стандарти в археологическата практика и в дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство.

Регистрация на Асоциация на българските археолози в ЦРЮЛНЦ

Асоциацията е регистрирана в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България.

Към страницата с нашата регистрация

Членове на Асоциацията

Връзка към списък с действителните членове на АБА

(линк)

Прием на нови членове в Асоциацията

Процедура съгласно устава на АБА

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(2) Асоциираните членове подават писмено заявление до УС за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по Чл. 9, ал. 1. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(3) Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

(4) Почетните членове се поканват с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението.

(5) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(6) Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на ОС.

Формуляр за кандидатстване

Изтеглете формуляр за кандидатстване от тук и изпратете документите си по пощата или на електронния адрес на асоциацията

Годишен членски внос

Размерът на годишният членски внос е 20 (двадесет) лева.

Банкова сметка на АБА

Първа инвестиционна банка

IBAN BG97FINV91501203806210 в BGN

BIC FINVBGSF

Поредният брой на електронното списание (Be-JA 9.2/2019) вече е достъпен online на познатия Ви адрес

Be-JA