Отчетен доклад на УС на АБА за периода V. 2008 – V. 2012

Уважаеми колеги,

Изминаха четири години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА), състояло се на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г.

Това, което ни обедини беше желанието представителите на цялата гилдия да имаме организация, като други професионални общности, която да защитава както професионалните ни интереси, независимо от институциите, в които работим, да изразява и отстоява общото ни становище по наболелите проблеми на проучването и опазването на богатото археологическото наследство на България, да подпомага институциите работещи за тази кауза. Това желание беше изразено ясно от представителите на гилдията от цялата страна на конференцията, проведена в двореца Балчик, през април 2008 г. Една от приоритетните задачи в това отношение бе гилдията да получи възможност пряко да участва в подготовката на Законопроекта за „Закон за културното наследство”.

 

Какво успя и не успя да свърши УС на асоциацията?

 

Съгласно Устава и Правилника на АБА, Общо събрание се провежда веднъж годишно. Учредяването на организацията се състоя в навечерието на лятото и някои от административните процедури се проточиха. До есента (ноември) на 2008 г. АБА изпълни всички законови изисквания - регистриране на сдружението в Софийски градски съд (вписване в регистъра 16.09.2008), вписване  в регистъра „БУЛСТАТ” на агенцията по вписванията (25.09.2008), и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерството на правосъдието (19.11.2008 г./ № 20081119001).

От законова гледна точка АБА осъществява своята дейност от този момент и затова първото Общо събрание бе проведено на 30 ноември 2009 г. Провеждането на следващо общо събрание в края на ноември или началото на декември 2010 г., както бе логично, не бе удачно, поради избора на ново ръководство на НАИМ и организационните процедури. Тъй като през този отчетен период Асоциацията проведе едно общо работно заседание по време на Националната Археологическа Конференция в Несебър (26 май 2010 г), УС реши, че ще бъде по-рационално годишното събрание да се отмести малко напред във времето, по време на годишните отчети за археологическите разкопки. Второто отчетно ОС се състоя на 11 март 2011 г. Работно ОС на АБА бе проведено и по време на L Национална Археологическа Конференция в София през май 2011 г. Днес идва ред на последното ОС събрание за отчетния 4-годишен период, според Устава на АБА, на което следва да се избере и състав на УС и  КС за следващия период, както и да се приемат нови програмни документи.

Още в процеса на регистрационните процедури Управителният съвет започна да провежда работни заседания с цел определяне на предстоящите задачи и действия. Като основни приоритети бяха приети:

  1. Устройване на офис на организацията и пощенски и електронен адреси;
  2. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава;
  3. Разработване и приемане на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА;
  4. Установяване на контакти със сродни организации и институции;
  5. Проучване на възможностите за спонсориране на АБА за подпомагане на дейността й;
  6. Активно участие в работата по Проектозакона за културното наследство и утвърждаването на АБА като реален субект в общественото пространство;
  7. Набелязване на конкретни инициативи в областта на професионалната дейност на българските археолози.

На Общите си събрания на 30.11.2009 г. и 11 март 2011 г. АБА прие Основни насоки за развитие на сдружението и Програма за осъществяване на дейността  му през следващите години. Структурата им е еднаква, а съдържанието на Насоките и Програмата за периода след ІІІ.2011 г. допълваше тези в предходния документ. За всяка конкретна точка бяха определяни работни групи с координатори.

Представяме обобщен отчет за дейността на АБА, следвайки съдържанието на приетите документи.

 

І. Организационни и административни въпроси.

В периода на регистрация и до края на 2008 г. бяха осъществени и други необходими за функционирането на сдружението дейности – изработване и регистриране на печат на асоциацията, откриване на банкова сметка, регистриране на самостоятелен пощенски адрес - София, 1000, п. к. 1341, създаване на сайт на АБА – www.fubular.org. На него са качени уставът, линк за регистрацията в Централния регистър на Министерството на правосъдието, формуляр с условията за кандидатстване и прием, форум и други документи.

След сериозна подготовка и предварителни дискусии, на ОС на 30.11.2009 г. бе приет текстът на Професионален и етичен кодекс на членовете АБА, с което беше изпълнена т. 4 от приоритетите на АБА за 2008/9 г.

Устройване на офис на организацията. Благодарение на усилията на колегата Б. Бориславов, в отговор на постъпките на УС на АБА, Софийска община взе решение да предостави подходящо помещение в сградата на Софийска градска библиотека още в началото на 2009 г. Това бе блокирано от обща процедура за проверки на предоставените от общината имоти и се наложи изчакване окончателното решаване на въпроса. Усложненията около определянето на подходящо помещение от софийската община, финансовото състояние на организацията и задаващата се криза доведоха до решение, след обсъждане на плюсовете и минусите, за момента въпросът за устройване на офис да бъде отместен по-нататък във времето, когато АБА укрепне финансово и ще има възможност да си позволи допълнителни разходи за наем и режийни. Сега УС провежда заседанията си в НАИМ или СУ.

Прием на нови членове съгласно изискванията на устава. АБА бе учредена от 110 колеги. Нови членове бяха приети, както на общите събрания, така и в междинните периоди. Към момента сдружението има 181 члена, 25 от тях са със статут на почетни членове, приети съгласно изискванията на Устава на ОС на 30.11.2009 г.

През отчетния период ни напуснаха завинаги Димчо Аладжов, Спас Машов, Димитър Станчев, Неделчо Попов, Василка Герасимова-Томова, Лъчезар Цачев Лазаров, Ана Балканска, Лиляна Перничева и Йорданка Юрукова.

Идеята за създаване и отпечатване на членски карти бе „замразена” с оглед на финансовите аспекти на проблема.

През отчетния период приходите на асоциацията са само от встъпителни вноски и членски внос. За периода 2011 – 20.V.2012 г. те възлизат на 1440 лв, а за целия период  на 4830 лв. В банковата сметка на АБА има положително салдо от 1146.33 лв, в брой 406.25 лв или общо 1552.58 лв. Разходите са за счетоводно обслужване, хостинг и заплащане за техническото изпълнение на сайта и двата броя на електронното списание на АБА и възлизат на 1334.75 лв. (подробна справка и документация е представена на КС)

Справката в списъка на редовните членове и внесените суми показва, че голяма част от членовете на асоциацията не са редовни. Тази ситуация трябва да се промени и за това са нужни усилията не само на УС.

С помощта на лицензирани счетоводни фирми бяха изготвяни счетоводните баланси на АБА и представяна годишната данъчна декларация за изтеклите години. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ чл. 46,  УС представи доклад в изисквания период за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

            Подобряване на структурата и ефективността на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр. Сайтът на асоциацията функционира. На него се поместват всички  важни документи. След развиването на идеята електронното списание да функционира и като портал на АБА, УС прие, че ще бъде по-атрактивно и по-функционално за динамичен контакт с колегията, ако във форумите се представя актуална информация, а чрез линк към сайта на асоциацията има достъп до основните документи. Със старта на електронното списание на АБА в края на  2011 г. това вече е факт, но за съжаление липсва активност от страна на колегите, които иначе обичат да критикуват.

Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й. През целият период беше следена информацията за програмите за държавно финансиране на ЮЛНЦ. За съжаление, за сдружения от типа на АБА, държавата не намери форми на поддръжка. Бяха направени начални опити за контакти с фондации, които да предоставят помощ, но до конкретен резултат не се достигна. В началото на 2010 г. бяха обсъдени няколко възможни варианта за търсене на спонсорство от финансови институции, но до конкретни действия и резултати не се достигна. С развитието на кризата през втората половина на годината стана ясно, че търсенето на спонсори в такава обстановка е донякъде наивно. По-последователни усилия бяха направени през 2011 и началните месеци на 2012 г. Контактите с конкретни банкови институции показаха, че едно са предварителните разговори, а други конкретните благоприятни решения. Усилията в тази посока и търсенето на други възможности, обаче, трябва да продължат.

 

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА)

Активно участие в работата по Проектозакона за културното наследство и утвърждаването на АБА като реален субект в общественото пространство; След приемането на ЗКН през 2009г., този приоритет бе коригиран в програмните документи като Мониторинг и съдействие при създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство и други в областта на професионалната дейност на АБА.

В качеството си на законна неправителствена организация с нестопанска цел сдружение за обществена полза, АБА бе поканена да участва със свои представители в работната група при Комисията по културата в Народното събрание за подобряване текста на Проекта за Закон за културното наследство между първо и второ четене. В контекста на обществения дебат за Проектозакона АБА участва в предизвикания от противниците на Закона диспут в зала № 1 в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски” (9.09.2008 г.) - лобито на колекционерите представлявано от т. нар. „Кръг Будител”. Беше представена категоричната позиция за нуждата от нов закон, който да отговори на актуалните проблеми в опазването на КН и връщането му в патримониума на държавата.

С удовлетворение можем да заявим, че АБА има своя принос чрез своите представители в работната група по Проектозакона и медийната активност за успешното противопоставяне срещу активната съпротива на противниците на новия Закон за културното наследство. Голяма част от заседанията на УС през есенно-зимните месеци на 2008/2009 г. беше посветена на обсъждането на отделни части на Законопроекта, с цел изработването на адекватна принципна позиция на асоциацията, особено по болезнените за гилдията казуси, които всъщност бяха и сред най-оспорваните от противниците на ЗКН. Нашите позиции и поведение бяха отстоявани последователно, в постоянен много добър синхрон с тези на ръководството на НАИМ-БАН.

Твърдата, принципна позиция на археологическата гилдия отстоявана в работната група, пред медиите и в акциите на „опозицията”, изиграха своята роля в битката за новия закон. Би могло да се каже, че до голяма степен приемането на ЗКН с основните му идеи по отношение на опазването на археологическото наследство на България се дължи на последователната и аргументирана позиция на ръководството на НАИМ и АБА, твърдо защитени и пред президента преди да подпише обнародването на ЗКН (11.03.2009).

За съжаление, както е известно, още през август ЗКН беше атакуван от лобито на колекционерите (и иманярите) чрез омбудсмана и депутати от ГЕРБ. Реакцията на АБА в синхрон с ръководството на НАИМ бе незабавна. На свиканата от двете институции пресконференция в БТА на 3.09.2009 г. бе изразено категоричното становище, че поправката с отпадането на „официален документ” ... ще отвори пътя за връщане (и законово) към безконтролно действие на цялата структура от иманярите до колекционерите. Интервютата и участието в медийни предавания представиха ясно становището на гилдията по основния проблем в опазването на археологическото наследство на България.

Правотата на нашето становище бе потвърдена скоро от събитията. На 1 ноември 2009 г. в Ловеч бе учредена Българска национална федерация по металдетектинг. Иманярите имаха наглостта в публични изяви по медиите да пледират, че имат право на това „хоби” и, че едва ли не те ще са хората които „подпомагат законното издирване, разкриване, популяризиране на ценностите”. Липсата на ясен твърд отпор от оторизираните институции ги насърчи да претендират да инициират корекция на ЗКН и дори пропагандиране на нуждата от изработването на нов. Реакциите на АБА и ръководството на НАИМ (изявления и интервюта в медиите, пресконференция в БТА) нямаха никакви последици.

Активността на АБА в целия период от работата и дискусиите по окончателния вариант на ЗКН и дебатите около атаката срещу философията му през есента допринесе за утвърждаване пред медиите на АБА като представител на археологическата гилдия.

От ъгъла на днешния ден идеята за мониторинг и участие в развитието на законодателната база в областта на културното наследство звучи доста амбициозно и уви, често, трудно изпълнима. За изминалите години МК не ни убеди в особена прозрачност в работата си по наредбите и правилниците на ЗКН, а и по самия него. Значителните промени в ЗКН довели до орязване на прерогативите на НИКН и последиците от това предизвикаха нашите реакции. Осъзнаването на сериозните последици от тези изменения  от  страна на МК предизвика инициирането на нов Проект за ЗАКОН за изменение и допълнение на закона за културното наследство. Въпреки, че АБА успя да внесе своите предложения в безумно кратките срокове (ХІ. 2010 г), те не бяха взети под внимание. Бяха положени сериозни усилия асоциацията да участва със свои представители в работата на Комисията по културата по Законопроекта през пролетта на 2011г. В рамките на колегията и в синхрон с НАИМ бяха формулирани конкретни становища по редица въпроси, свързани с процеса на археологическите проучвания, както и по някои важни въпроси на философията на ЗКН, които бяха отстоявани на заседанията на комисията. За съжаление, много от нашите аргументи не бяха уважени. Нещо повече, в окончателната фаза на приемането на ЗИД на ЗКН бяха въведени законови изисквания, които са в ущърб на добрата организация на проучванията, като например чл. 151 (5) т. 3.

            Едно от сериозните отстъпления от философията на ЗКН бе отмяната на чл. 12 (2) и препращането на подобни дейности и отговорности към разпоредбите на ЗЗРК. Това погреба надеждите на АБА за какъвто и да е напредък по един от приоритетите на дейността ни:

            Да се инициира (ред. ІІІ. 2011 г. – „да се разработят конкретни предложения на АБА”) изпълнението на чл. 12 (2) от ЗКН  - „Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации.”

Първа стъпка на АБА в тази посока бяха документите приети от Общото събрание на 30.11.2009 г. (писма до Президента, Председателя на НС, Министър-председателя, министрите на културата, вътрешните работи, правосъдието и Главния прокурор), в които призовавахме държавните ръководители и институции да пристъпят към изпълнение на изискването на този член от ЗКН. Единствената реакция сред институциите беше писмо от администрацията на МС (от 4.02.2010г.), в което АБА бе уведомена, че е получено писмото-обръщение на общото събрание и е препратено до МК и МВР.  Не е  забавно, а доста тъжно, че МК не беше обърнало внимание на нашето писмо до министър Рашидов, а беше информирано от писмото на администрацията на МС (писмо на зам.-министър Т. Чобанов от 23.03.2010г.). Следващата инициатива бе писмо до зам-министъра на МК Т. Чобанов (14.04.2010г.), в отговор на споменатото писмо, в което бе посочено, че в АБА е създадена работна група, която да координира идеите и предложенията на членовете на археологическата общност за Национална стратегия по опазване на културното наследство и очаква покана за участие в работни групи и други форми на обсъждане и изработване на концепция за Национална стратегия. Отговор на това писмо така и не получихме. Вместо това  се случи посочената драстична промяна в текста на ЗКН.

През януари 2012 г. АБА получи покана от МК да се включи със свои представители в работните  групи по изготвяне на проект на Национална стратегия за развитие на културата. Асоциацията представи участници в работните групи по въпросите на:  Недвижимото културно наследство; Движимото културно наследство; Финансиране на културата; Програми и проекти; Национален фонд „Култура”; Културен туризъм; Интелектуална собственост и права. Впечатленията на нашите представители от работата на тези групи, доколкото те са кооптирани или групите работят (в някои на практика нашите представители не бяха канени на заседания), са за една формална дейност, без яснота за конкретика, срокове и отговорност и преки резултати в обозримо бъдеще. За стратегия за реално опазване на археологическото културно наследство засега няма индикации. УС смята, че АБА следва да потърси сътрудничество със сродни професионални организации като САБ, СЛАБ и др. и да инициира конкретна законодателна дейност в тази посока.   

 

УС разгледа писмо на ЦПА-Созопол и подкрепи основателните искания към МК за конкретни стъпки за развитие на капацитета и институционалното развитие на Центъра, с оглед на изискванията към неговата дейност, произтичащи от разпоредбите на ЗКН (писмо до министър В. Рашидов от януари 1011). Конкретни последствия от това за ЦПА, за съжаления, не са налице.  

В писмо до министър В. Рашидов от 26.01.2012 г., във връзка с Проекта за изменение на НИТАП, АБА пледира за адекватно и самостоятелно третиране на подводните археологически проучвания в текста на Наредбата. Промяната е факт.

Създаване и функциониране на подходящи механизми за информиране и съдействие на специализираните органи на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на дейността на иманяри и трафиканти на археологически ценности.

            По тази насока в дейността на АБА УС положи усилия да се постигне нещо реалистично. Благоприятен фактор за това беше и желанието на колегите от специализираното звено към ЦД БОП.  Бяха проведени няколко работни срещи с колеги от звеното, на което се обсъдиха и постепенно избистриха конкретни идеи за начини за директна връзка на колегите от страната с БОП. След официално писмо до началника на ЦД БОП беше проведена и официална среща със звеното. Бяха обсъдени формулираните вече идеи и решено, чрез посредничеството на звеното МК да инициира работна среща на представители на МК, на специализирани органи на прокуратурата, на специализираното звено на ЦД БОП и АБА, за да се обсъдят и приемат механизми за общи действия срещу иманярите и трафикантите. За съжаление, това не се случи през 2010/2011 г.

Усещането, че нещо в държавната машина препятства ефективни действия в тази посока не ни напуска. Илюстрация, че нещата не следва да вървят към подобряване беше кампанията,  инсинуирана от един „отговорен” национален всекидневник, точно в разгара на лятото (2010), когато медиите следят вестите за откритията на археолозите, с внушения, че много видни археолози са важна брънка във веригата иманяри-трафик-износ зад граница на археологически ценности. Реакцията на ръководството на НАИМ и АБА бе категорична (в изявления по медиите и на специална пресконференция в София-Прес). Интересен и показателен детайл от пресконференцията бе, че независимо от категоричната ни позиция за безпочвеността на обвиненията, журналистите продължаваха  да питат за имена на виновни археолози. Не ги интересуваха конкретните факти за продължаващата нерадостна ситуация с иманярите, за липсата на каквито и било действия за изработване и приемане на Стратегия за опазване на културното наследство по чл. 12 от ЗКН и т.н. и т.н. 

            УС подготви внимателно и изпрати писмо до Главния Прокурор на Р България, г-н Борис Велчев (вх. № 19988/09 І от 07.07.2011 г.) с аргументирано искане за отмяна на регистрацията на т.нар. Българска национална федерация по металдетектинг. Не искаме да правим внушения, но липсата на какъвто и да е отговор до днес от тази висша инстанция, не води до оптимизъм по отношение на този тежък проблем.

            УС е в постоянен контакт със специализираното звено към ЦД БОП. С помощта на колеги от страната събрахме и представихме на колегите от звеното богата фото- и информационна документация за иманярските набези на територията на България от последните години, които да послужат като база данни за специално пособие за обучение на полицейските органи.

            Очакваме участие в инициирана от специализираното звено специална среща на министър В. Рашидов и представители на МК, на Главна Прокуратура и АБА. (По предварителна идея за април-май 2012 г.)

Ние трябва да продължим да търсим, въпреки не особено благоприятната ситуация, финализиране и въвеждане в действие на набелязаните съвместно със специализираното звено форми и механизми за съвместно противодействие на иманярството и трафика. Не бе направено достатъчно в организационно отношение определените регионални координатори да бъдат реално ангажирани при обсъждане на актуални въпроси и обмен на информация.

Съществува проект за Инструкция за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности (12.04.2012 г.) предвиждащ създаване на постоянно действаща междуведомствена комисия и създаване на съвместни екипи от посочените институции.

Въпреки, че АБА не е информирана, бихме подпомогнали, при покана, по подходящ начин подобни действия, приоритет на нашата професионална кауза.

Създаване на електронно списание на АБА като форум за публикации, дискусии, обмен на информация (източник и за медиите и институциите). Първоначалната идея за заглавие на списанието „Хестия” еволюира в това, което бе регистрирано на 30.11.2011 г. от Българската Национална агенция за ISSN, с международен стандартен номер 1314-5088 - Българско е-Списание за Археология (Бе-СА) / www.be-ja.org - Bulgarian e-Journal for Archaeology (Be-JA)/ Електронното списание на Асоциацията на Българските Археолози и Портал. Съдържанието му има класическата структура на списанията за археология. Към него, обаче, в портала е предвидено да функционират форуми (www.be-ja.org/forum): - секция борбата с иманярството; - секция идеи и дискусия за Стратегията за културното наследство - други – „помогни на другарчето”; и други с възможност за допълване и корекции.

За главен редактор на списанието за 2011 г. бе определена доц. д-р Мария Гюрова, а за редколегия на 1-ви брой УС на АБА. Структурата, съдържанието и другите основни характеристики на списанието бяха демонстрирани на заседанието на АБА по време на L Национална Археологическа Конференция в София през май 2011 г. Първият брой бе достъпен онлайн веднага след регистрацията, в началото на декември 2011 г. За изданието, което от 2012 г. нататък ще бъде публикувано два пъти годишно, бе формиран постоянен състав на редколегията. Тя включва специалисти (български и чуждестранни), чиято основна функция е да правят критичен прочит на постъпилите материали. Всички статии и студии (рубрика 1 на списанието) подлежат на строго рецензиране (peer reviewing). Благодарение на усилията на главния редактор бр. 1-ви за 2012 г. вече е готов и достъпен онлайн, за което колегията беше своевременно уведомена. Ще се извършва системно обновяване на рубриките в портала на списанието. Редколегията очаква по-голям интерес и активност от членовете на АБА, както в подаване на материали за списанието, така и в дискусиите във форума.

 

            Инициативи за изпълнение на изискванията на Чл. 148. (4) от ЗКН “Средства за извършване на редовни и спасителни теренни археологически проучвания се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.”

В различни свои документи и изяви АБА пледира за изпълнение на този член от ЗКН през 2009-2011 г. Писмото на МК (изх. № 91-00-0005/18.01.2012) за формиране на програмата за теренни археологически проучвания и финансирането им през 2012 г. създаде нова ситуация. АБА изпрати до министър Рашидов писмо (вх. № 91-00-0005/26.01.2012) с конкретни въпроси отнасящи се до принципите, критериите и механизмите на определянето на приоритетите за финансиране на редовни археологически проучвания, както и до прозрачността на тези процеси. Друга група въпроси касаят механизмите за определяне на съставите и графика за финансиране и изготвяне на планове за управление на обекти (резервати) под закрилата на ЮНЕСКО. Отговорът на зам.-министър арх. Г. Стоев (изх. № 91-00-0005/13.03.2012г.) е уважителен, но не съдържа достатъчно конкретна информация. За съжаление, към днешна дата все още няма яснота за броя на финансираните по тази линия обекти, количествените показатели и критериите за определянето им. А археологическият сезон на практика започна.

В същото време със средства от държавния бюджет бе афиширана и започна изпълнението на програма за археологически проучвания (с предвидени последващи дейности по консервация, реставрация и социализация) на редица обекти по Южното Черноморие, идеите и критериите за създаването и изпълнението на която останаха тайна за членовете на археологическата колегия.

Какво кара археолозите да се поддават на натиск? Има ли връзка между сензационния тип поведение и по-лесния достъп до пари за разкопки? Трудно е да се направи толкова директна връзка, но очевидно има любимци, които често вдигат шумотевица и получават повече средства от останалите. За съжаление тази практика привлича последователи, тя създава у много колеги измамното впечатление, че е добре да съобщават бързо за “уникални открития” с надеждата, че това ще доведе до дивиденти. Има и чисто човешки аспект: какво толкова, ще поукрасим нещата, нали ще ни дават по телевизията... А къде остават принципите на професионалния и етичния кодекс?

АБА и колегията трябва да разработят и пледират за въвеждане в действие на ясни и обективни принципи и критерии за финансирането, както на редовните археологическите проучвания, така и на социализацията на археологическите обекти, чрез различни форми (държавни, обществено-държавни, дарителски фондове) на основата на проекти, състезаващи се при условия на прозрачност, безпристрастно журиране и гарантирани научни критерии и да настояват пред държавните институции за въвеждането им като основна форма на финансиране в държавната културна политика.    

 

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

Да се инициират законови и подзаконови актове, в които да се създаде база за заплащането на експертния труд на археолозите като се потърсят консултации със специалисти по трудово право и МК, МТСП и НС

В това направление на дейността на АБА членовете на УС и колеги от работната група положиха действително усилия. Бяха осъществени срещи и консултации с експерти от КТ Подкрепа, в които получихме ценни съвети, на базата на които беше определена насоката на действие на АБА. Може би с тяхно съдействие в новия СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. (от 27 декември 2010) освен позицията „археолог” съществува и „общ работник на археологически разкопки”. Това улеснява установяването и утвърждаването оттук нататък на тарифите за екипите и при наемането на работници за разкопките.

На базата на различни предложения постепенно бе определен модел за тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите. На дискусията в работното заседание на АБА в рамките на НАК в Несебър (26 май 2010 г), беше приет модел, при който база за изчисляване на възнагражденията  на археолозите е средната месечна работна заплата в Р България, съобщавана от Държавния статистически институт. Прието бе, също така, тарифите да се актуализират на 6 месеца. Общото събрание от 11 март 2011 г. направи такава актуализация. Междувременно ДСИ предложи нови по диференцирани таблици за средни доходи (приложение за презентация). Научният съвет на НАИМ приет модел за заплащане, базиран на други принципи.

            Назряващата нужда от обсъждане на тези тарифи и включване на разчети за финансирането на всички основни дейности при разкопките, особено спасителни по инфраструктурни проекти, намери решение в рамките на инициативата на МК в тази посока и изработването на Приложение № 3 (План-сметка за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания).  към Наредба за изменение и допълнение на НИТАП (ДВ, бр. 18 от 17.04. 2012 г. В работната група участваха много колеги, включително и от работните групи, които вече работеха по конкретизирането на параметрите и критериите за остойностяване на дейностите.   

 

Важни са и проблемите, свързани с инфраструктурните проекти. Реализацията на такива проекти, независимо от коя институция се координират, трябва да се съобразяват с интересите на колегите от музеите, на чиято територия се осъществяват. Добрата практика досега показва, че най-успешни са проектите, в чиито изпълнение се обединяват усилията на археолози от  различни институции. Като организация поставила си за цел да защитава правата и интересите на археолозите в България, АБА държи на равноправното участие в изпълнението на спасителни проучвания, свързани с инфраструктурните проекти, на колегите от всички институции, свързани с реализацията им.

 

Защита на професионалните права на членовете на АБА.

По повод на нарастващите „кухи” конкурси на директори на РИМ, като тези в Пазарджик и Перник и неприятни случки с колеги, УС предложи на МК изработване на обективни критерии за конкурси за директори и уредници (не само археолози), за да се осигури професионализъм на съответните специалисти и същевременно се минимизира възможността за политическото лобиране при конкурсите за директори (писмо до министър В. Рашидов от 09.06.2010 г.). Отговорът на зам.-министър Т. Чобанов бе формален. Ще ни се да вярваме, че нашата инициатива е повлияла в някаква степен предложените изисквания при конкурсите за директори на музеи в последните промени в ЗКН – новите ал. 5 и 6 към чл. 28 (друг е въпросът, че мястото им е в ЗЗРК).

Съвместно с Научния съвет на НАИМ и праисторическата секция, АБА изпрати писмо до ОС на Пазарджик, в подкрепа на колегата Стоилка Игнатова от Пазарджик.

През април 2012 г. колеги от РИМ Кюстендил, а по късно и от РИМ Перник се обърнаха към АБА с молба за съдействие за решение на конкретни проблеми, възникнали при организацията на спасителните проучвания на обекти по ЛОТ 1 на АМ „Струма” от страна тези музеи. Същността на проблема е в отказът на ръководствата на музеите да сключат граждански договори с колегите, с указания да излизат в отпуск, за да изпълняват договорите, сключени от музеите. С това се накърняват редица права на колегите археолози. На специално заседание от 5.04. 2012 г. УС на АБА разгледа проблема на колегите от Кюстендил, направи юридически консултации и изпрати писмо до директора В. Дебочички с категорично и обосновано мнение в подкрепа на правата на колегите. Информацията, с която разполагаме е за благоприятно развитие на конфликта. След сходното писмо на колегата Ф. Михайлов от РИМ Перник, УС на АБА процедира по сходен начин и се надяваме на благоприятно решение и в този случай. 

АБА подпомогна с неголяма сума (300 лв) почетният член на АБА г-жа Ана Балканска, която претърпя тежка операция и за възстановяването й се нуждаеше от специални грижи и скъпи лекарства. 

АБА реагира по категоричен начин чрез медиите в защита на професионалното и човешкото достойнство на професионалната ни общност, когато през лятото на 2010 и в края на 2011 г., по различен, но сходен начин археолозите бяха уязвени, обиждани, дори обвинени в какви ли не грехове, от представители на управляващите. Отношението на голяма част от медиите и журналистите, както и гражданите показа, че в България все още уважават хората, които не се стряскат от личности и постове и могат да отстояват професионалната и личната си свяст.

Осъществяване на връзки със сродни организации от други държави и техните членове. Първа стъпка по посока на контакти със сродни организации бе писмото до ЕАА депозирано на годишната среща в Малта (2009) от нашия представител доц. д-р Мария Гюрова. Следващата стъпка, приемането на АБА като колективен член, е препятствана от невъзможността в момента АБА да внася необходимата вноска.

По покана на ръководството на Съюза на ландшафтните архитекти в България през април се състоя среща между представители на ръководствата на двете организация. Бе констатирано съвпадение на общи интереси в областта на опазване на културното наследства и желание за сътрудничество. Предстои подписване на меморандум за това. УС счита, че би било полезно да се предприемат стъпки в тази насока за създаване на контакти и съвместни действия и със съюза на архитектите в България.

Насочване с предимство на студенти-стажанти към разкопки, осъществявани от членове на АБА. Тази идея не беше осъществена.

Равносметката за изминалия период е, че в контекста на тлеещо напрежение между институциите, включително и между възложителите и археолозите в системата на инфраструктурни проекти, ролята и мястото на професионалистите често се маргинализира. Процесът не е еднозначен и няма универсално и ефикасно противодействие и изход от затормозяващата работата ни ситуация. НО това, което е желателно от наша страна е активното участие в дебата, който може да стане социален САМО ако е широко отразен в пространство на електронните комуникации. Своевременната реакция на АБА със сигнали и писма по конкретни поводи е само един от аспектите на нашата работа в полето на нашите интереси. Виждаме, че в много случаи няма резултат и обратна връзка дори от стриктно адресираните писма на АБА. Нашето място във форума на АБА и други социални мрежи би  направило съществуването и присъствието ни осезаемо, а са се надяваме и чуто.

Да бъдем активни в диалога и обществения дебат, колеги!