ОБЩО СЪБРАНИЕ на АБА на 20 февруари 2019 г.

Уважаеми колеги,

членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 20 февруари 2019 г.

В: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

гр. София, ул. Съборна 2 от 13.00 часа

при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на новопостъпили членове.

2. Отчет на Управителния съвет за 2018 г.

3. Доклад на Контролния съвет на АБА

4. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА

5. Представяне на електронното списание Be-JA.

6. Разни.

.........................................................

Напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3) ,Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.