ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

Съгласно чл.16 (1) от Устава Асоциациата на българските археолози (АБА), Управителният съвет на АБА свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

На 22 април 2016 г.
В музей „ИСКРА“  - КАЗАНЛЪК
От 13.00 часа

при следния дневен ред :

1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
2. Отчет на УС за периода 2012-2016 година.
3. Доклад на КС на АБА
4. Освобождаване на настоящия УС и КС, освобождаване на Председателя и Зам.-Председателя; избор на нови управителни и контролни органи на АБА – УС, КС на АБА, избор на председател на УС, заместник-председател на УС, председател на КС.
5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА; Представяне на електронното списание Be-JA.
6. Разни.

УС на АБА
22.03.2016 г.