Прием на нови членове и членски внос

Процедура

Съгласно устава на АБА

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(2) Асоциираните членове подават писмено заявление до УС за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по Чл. 9, ал. 1. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение.

(3) Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

(4) Почетните членове се поканват с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението.

(5) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(6) Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на ОС.

Формуляр за кандидатстване

Изтеглете формуляр за кандидатстване от тук и изпратете документите си по пощата или на адрес members@fubular.org

 

Годишен членски внос

Размерът на годишният членски внос е 20 (двадесет) лева.

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка

IBAN BG97FINV91501203806210  в BGN

BIC FINVBGSF